AKTUELT UDI ønsker flere kommunale asylmottak UDI vil ha en tredeling mellom kommunale, private og frivillige drivere av asylmottak. Men bare tre kommuner ga tilbud om mottak i den ferskeste anbudsrunden der direktoratet totalt lyste ut 30.000 asylmottaksplasser. Blant de 114 tilbyderne var kommunene Nord- Odal, Sunndal og Kristiansand, ifølge Kommunal Rapport. Efta godkjenner 84 timers arbeidsuke Fossumkollektivet har rett til å øke arbeidsuken til 84 timer, mener Efta-domstolen. Fagforbundet og FO advarer mot helsefarlig arbeidsforhold. Fossumkollektivet, avdeling Solvold arbeidsbyrde ble de ansatte tilbudt i Hedmark, innførte i 2013 todelt et fast tillegg på 50.000 kroner per turnus. Det betyr at de ansatte må år. Med utvidet turnus fikk de også oppholde seg på arbeidsplassen sju tilbud om tre måneders lønnet døgn i strekk. Så har de fri i sju permisjon hvert tredje år. døgn. Den gjennomsnittlige LO tok saken til retten på vegne arbeidsuka har økt fra 60 timer til av ett medlem i FO og to i Fagfor84 timer. bundet. For å få til dette, hadde arbeids-Efta-domstolen har nå avgitt sitt Efta-dommen er rådgivende, og giveren gitt de ansatte en såkalt syn: Arbeidsgiver har full rett til å det er nå opp til en norsk domstol endringsoppsigelse: De ble sagt innføre 84 timers arbeidsuke. å ta en endelig avgjørelse. Eidsivaopp, før de fikk tilbud om ny Forutsetningen er at de ansatte går ting lagmannsrett skal behandle stilling med utvidet arbeidstid. med på det frivillig og at deres saken i februar. For å kompensere for økt helse og sikkerhet ivaretas. Tekst: EIRIK DAHL VIGGEN FÅR STØTTE: Daglig leder Finn Arctander i Stiftelsen Fossumkollektivet mener lange arbeidsperioder for ansatte er til det beste for beboerne. Trepartssamarbeid for trygt arbeidsliv Mange snakker om det nye arbeidslivet. Det endrer seg, og kravene til en omstillingsdyk-anstendig lønn og en trygg pensjon. handler blant annet om digitalisering, tig arbeidsstyrke blir høyere. Nye jobber vil Fagbevegelsens viktigste oppgave er å sørge automatisering og robotisering. Vi hører om dukke opp. Vi må være på plass og ivareta for at arbeidstakerne har denne grunnlegframveksten av det som kalles delingsøko-arbeidstakerne. Det handler om trygge gende tryggheten i hverdagen. nomi. Samlet utfordrer de dagens arbeidsliv omstillingsprosesser, der myndighetene Vi er så heldige at Fagforbundet vokser. og vår oppfatning av hvordan arbeidsopp-sammen med partene i arbeidslivet går Men vi må hele tida bli flere for å beholde gavene skal løses. Etablerte arbeidstakerret-sammen om tiltak for å utvikle ny industri og styrke innflytelsen vår. Vi skal fortsette å tigheter, som allerede er truet av sosial og nye arbeidsplasser. Myndighetene må inn være toneangivende i å utforme framtidas dumping og arbeidslivskriminalitet, settes med økonomiske virkemidler der det er arbeidsliv. Blant annet ved å delta i trepartsytterligere under press. Mange kan miste nødvendig. For eksempel til samarbeid i forhandlinger om lønn og jobbene sine fordi automatiseringen etterutdanning, økonomiske pensjon, om arbeidskraftbehov og kompegjør at det blir behov for færre overføringer til tiltak i kommu-tanseutvikling. Å videreføre et anstendig arbeidstakere. Beregninger som nene og støtte til utviklingskost-arbeidsliv er å vise solidaritet med kommende forskningsstiftelsen Sintef har nader for ny teknologi. generasjoner. Bare en sterk fagbevegelse gjort for VG, viser at mange Det er avgjørende for kan sørge for en politikk som ivaretar arbeidsplasser kan få redusert Fagforbundet at medlemmene arbeidernes rettigheter. bemanning det neste tiåret. våre har hel og fast stilling, Jeg håper at du er fornøyd med medlem- I denne framtida er det enda skapet ditt. Så fornøyd at du har lyst til å få viktigere med en sterk flere av kollegaene dine til å bli en del av fagbevegelse som kan Fagforbundet og det fellesskapet som være med på å styre jobber for et trygt arbeidsliv. utviklinga. Kompetansebehovene Mette Nord, forbundsleder 6 < Fagbladet 1/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR