YRKESFAGLÆRERUTDANNINGEN VED NTNU • NTNU i Trondheim er en av flere høgskoler og oppvekstfag, bygg- og anleggsteknikk, • NTNU har en praktisk lærerutdanning med universiteter som har en treårig utdanning for elektrofag, teknikk- og industriell produksjon, skolepraksis i 60 dager, der minst 10 skal være yrkesfaglærere. Ved NTNU startet den i 2007, og restaurant- og matfag som har opptak hvert på ungdomstrinnet. I tillegg har den yrkesprakog omfatter fem av de ni yrkesfaglige programannet år. sis i 60 dager. mene. • Opptakskrav er fag- eller svennebrev eller • Undervisningen er samlingsbasert med tre • De fleste studentene kommer fra helse- og annen fullført yrkesopplæring på videregående samlinger hvert semester og arbeidsoppgaver oppvekstfag og er helsefagarbeidere og nivå, minimum to års yrkespraksis etter endt mellom samlingene. barne- og ungdomsarbeidere. utdanning, pluss generell studiekompetanse • Studiet gir en bachelorgrad og 180 studie• Universitetet tilbyr programområdene helse- og eller vurdert realkompetanse. poeng. Fagbladet 1/2016 < 33 fbaargang2016 fbseksjonKIR