SEKSJONSLEDER Les høyt for oss! 95 prosent av alle treåringer går i barnehage, noe som gjør barnehagen til en viktig arena for barns språkutvikling. I år markeres Barnehagedagen 1. mars. Temaet er barnehagens arbeid med å sikre barna en god språkutvikling med særlig vekt på å lese høyt for og med barna. En god språkutvikling har betydning for barnets liv her og nå, og for barnets muligheter i framtida. Språk er avgjørende for læring, kommunikasjon og sosiale relasjoner. Å tilrettelegge for denne språkutviklingen er derfor en av barnehagens kjerneoppgaver. En forutsetning for å lykkes er nok ressurser, tilstrekkelig bemanning, bevisste voksne og riktig kompetanse om barns språkbruk. I tillegg «Alle barn er ulike. Derfor må viser forskning at aktivitetene tilpasses slik at voksne som kommunide stadig fenger flere.» serer mye med barna på godt norsk er avgjørende for god utvikling. Formålet med Barnehagedagen er å synliggjøre hva barna får oppleve, erfare og lære i barnehagen. Fortsatt er det mange, både politikere og andre, som ikke har god nok kjennskap til innholdet i det peda gogiske arbeidet i barnehagene. Det håper vi årets tema på Barnehagedagen vil gjøre noe med. En studie fra Stavangerprosjektet viser at språkaktivitetene i barnehagen fenger jenter mer enn gutter. Guttene kan derfor få mindre språklig stimulering og møte skolen med dårligere forutsetninger enn jentene. Forskeren presiserer at personalet som regel er flinke til å oppfordre guttene til å delta i språkaktiviteter. Likevel ser vi at guttene velger dem bort. Er aktivitetene mer tilpasset jenter enn gutter? Alle barn er ulike. Derfor må aktivitetene tilpasses slik at de stadig fenger flere. Regjeringa har varslet at barnehagens arbeid med språk vil få stor plass i en ny stortingsmelding. Vi forventer at den vil legge til rette for bedre språkutvikling – om ikke vil vi komme med forslag som gjør det. Ha et riktig godt leseår! METTE HENRIKSEN AAS Best på arbeidsmiljø Meland kommune fikk prisen for beste arbeidsmiljø i 2015. Kommunen ble tildelt prisen fordi den jobber målrettet for et mer inkluderende arbeidsliv, mer heltid, større nærvær og bedre lederskap. Prisen ble utdelt på den årlige arbeidsmiljøkonferanse i Ulvik i regi av Fagforbundet Hordaland, Utdanningsforbundet og KS. VeV Tillitsvalgte må ta klimakampen Ny konstituert leder av SKKOadministrasjonen Rakel Solbu (bildet) er fra 1. januar konstituert som administrativ leder av Seksjon kirke, kultur og oppvekst, etter Bjørn Christiansen som har gått av med pensjon. Rakel Solbu har mastergrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Hun har vært ansatt i Fagforbundet siden 2007, og kommer fra utredningsenheten der hun har arbeidet med politiske utredninger, blant annet dokumentene til prinsipp- og handlingsprogram Det er lettere å prate om klimatiltak enn å gjøre noe med det. Et nytt temahefte fra Fagbladet prøver å sette kommuner og ansatte i stand til å ta et krafttak for miljøet. Temaheftet er kalt Grønne løsninger og viser fram noen av de mange små og store tiltakene som kan sette oss på en mer klimavennlig kurs. Klimaet er blitt våtere, villere og varmere, og kommunene må vurdere sin sårbarhet for klimaendringer. i forkant av Fagforbundets landsmøter og LO-kongressene. Hun har også arbeidet med høringsuttalelser og fattigdomsproblematikk, og vært kontaktperson for Fagforbundets samarbeid med Nei til EU. I tillegg har hun i flere år vært Fagforbundets ansvarlige for Framfylkingens og forbundets årlige sommerleir. PF Om fem år skal all kollektivtrafikk i hovedstaden være fossilfri, og overgangen er ikke knirkefri. Kapasiteten på vann og avløp sprenges i byene når ekstremværet setter inn, noe det gjør stadig oftere. – Dette temaheftet burde være obligatorisk lesning for tillitsvalgte og bør inspirere til aktivitet. Medlemmene våre har en enorm kunnskap om egne arbeidsplasser, sier Stein Guldbrandsen i Fagforbundets politiske ledelse. VeV Satser for lærlinger og lærekandidater Basistilskudd til virksomheter som tar inn lærlinger og lærekandidater ligger i 2016 på 134.066 kroner per lærling eller lærekandidat for ett år med fulltidsopplæring. Pengene utbetales fra den datoen lære forholdet begynner. Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider: udir.no. VeV 38 < Fagbladet 1/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR