Grense ved sensitive saker miljøloven. Trondheim kommune Anonymt web-varsel Men et sted går grensen for åpenhet, svarte med å opprette et varslingsse-Varslere har flere muligheter til å si og det er ved personsensitive saker kretariat på tre personer: en jurist, en ifra i Trondheim. Kritikkverdige forog saker omfattet av taushetsplikt. økonom og en sosionom. Sekretariahold skal fortrinnsvis tas opp med – Åpenheten i Trondheim ville ikke tet mottar hvert år ca. 12–15 saker. enhetslederen og varsles tjenestevei. vært mulig uten at ledelsen, inkludert – Sakene kan for eksempel handle Hvis den ansatte syns det er vanskelig rådmannen, var opptatt av at vi skal om bierverv, altså at ansatte har brukt å varsle lederen, for eksempel fordi være transparente. Når toppledelsen kompetansen sin fra kommunen i et det er denne personen som er probleviser at vi er opptatt av verdiene våre, privat firma. Eller det kan være snakk met, kan varsleren i stedet gå direkte er det større sjanse for at verdiene blir om en konflikt mellom leder og ansatt til kommunaldirektør/rådmann eller praktisert i resten av kommunen, meeller mellom ansatte, forteller jurist tillitsvalgt, som kan avtale et møte ner kommunikasjonsdirektøren. og sekretariatsmedlem Janne Hafmed kommunaldirektøren. Hvis vars- I 2007 kom varsling inn i arbeidsskjær. leren ønsker å varsle varslingssekre< Fagbladet 1/2016 < 33 fbaargang2016 fbseksjonKON