SEKSJONSLEIAR Ein kvardag som krev klokskap Godt nytt år helser vi kvarandre i januar kvart år. Det må vi gjere i år og, sjølv om det er mange teikn i tida som ikkje er så gode. Vi må gå inn i 2016 med eit varmt hjarte og stor klokskap. Vi gjekk inn i julehøgtida med mykje uro i verda rundt oss, og med mykje uro her heime. Det er strømmingar blant folk som ikkje er gode eller velmeinande. I den månaden der vi set samvær og kjærleik høgt, kom det hatmeldingar mot dei som treng omsorg mest. Det er hjarteskjerande at nokon går så langt som å tenne på hus der flyktningar skal bu. Med eit slikt bakteppe veit vi at vi går utfordrande tider i møte. Fagforbundet har vore tydeleg på at både barn, unge og vaksne flyktningar og asylsøkjarar skal takast i mot med verdigheit. Vi veit at i små og store lokalsamfunn er det medlemmar, som både i kraft av sitt arbeid og som medmenneske, som møter dei som treng tryggleik og hjelp. SKA sine yrkesgrupper er ikkje noko unnatak. Mange av dykk har arbeidskvar «Det er dessverre dagen i støttefunskjonar som får mange som ser auka press, ikkje minst i Nav. Det er på menneske i nød som ein viktig jobb de gjer. Ikkje berre ei god investering for sjølve sakshandsaminga, men og i eiga lomme.» dei direkte møta ansikt til ansikt. Der og da kan ein av dykk vere det mennesket med det smilet som hjelper mest. Mottaka som flyktningane skal bu på, er arbeidsplass for mange. Det er viktig å sikre at dei som arbeider der har god kompetanse og gode løns- og arbeids tilhøve. Eg vil at mottaka skal ha eit innhald som gjer dei til ei god investering for dei som bur der og for samfunnet. Integrering må byrje frå dag ein. Vi må bry oss, vi må dele og stille krav. Vi må ta i mot dei som kjem som gode naboar og kollegaer. Det er ei god investering, det. Da kan det verta eit godt år. Britt Silseth Merkeordning for lærebedrifter Alle landets bedrifter som har lærlinger har fått tilsendt et lærlingmerke av Utdanningsdirektoratet i høst. Merket skal bidra til å heve status for alle som tar yrkesfag. Ved å klistre merket på inngangsdøra, synliggjør godkjente lærebedrifter med lærlinger at de tar samfunnsansvar, tenker langsiktig og er seriøse. Merket vil gjøre det enklere for forbrukere å velge godkjente lærebedrifter med lærling når de skal handle noe. For å bruke merket, må bedriftene ha minst én løpende lærekontrakt. Også NHO er positiv til merkeordningen og mener den bygger opp under seriøse bedrifter. VeVStatlig eldreomsorg i 20 kommuner Helsedirektoratet vil gjennomføre en treårig prøveordning med statlig finansiert eldreomsorg. 20 kommuner er med på ordningen, og forsøket settes i gang 1. mai i år. Blant kommunene som har søkt om å få være med, er Hobøl kommune, der Høyre, Frp, KrF og Venstre har flertall. Verken rådmannen, Sykepleierforbundet, Fagforbundet eller Eldrerådet ønsket dette. VeVBest på arbeidsmiljø Meland kommune fikk prisen for beste arbeidsmiljø i 2015. Kommunen ble tildelt prisen fordi den jobber målrettet for et mer inkluderende arbeidsliv, mer heltid, større nærvær og bedre lederskap. Prisen ble utdelt på den årlige arbeidsmiljøkonferansen i Ulvik i regi av Fagforbundet Hordaland, Utdanningsforbundet og KS. VeVDet er lettere å prate om klimatiltak enn å gjøre noe med det. Et temahefte fra Fagbladet prøver å sette kommuner og ansatte i stand til å ta et krafttak for miljøet. Temaheftet er kalt Grønne løsninger og viser fram noen av de mange små og store tiltakene som kan sette oss på en mer klimavennlig kurs. Klimaet er blitt våtere, villere og varmere, og kommunene må vurdere sin sårbarhet for klimaendringer. Om fem år skal all kollektivtrafikk i hovedstaden være fossilfri, og overgangen er ikke knirkefri. Kapasiteten på vann og avløp sprenges i byene når ekstremværet setter inn, noe det gjør stadig oftere. – Dette temaheftet burde være obligatorisk lesning for tillitsvalgte og bør inspirere til aktivitet. Medlemmene våre har en enorm kunnskap om egne arbeidsplasser, sier Stein Guldbrandsen, AU-medlem i Fagforbundet. VeVTillitsvalgte må ta klimakampen 38 < Fagbladet 1/2016 fbaargang2016 fbseksjonKON