i all verden skal det være disku sjon i en fagforening om dette temaet? Jeg trodde en fagforenings oppgave var å jobbe for medlemmenes interesser som er knyttet til arbeid, arbeidstid, utdanning, lønn, faste stillinger, ferie, sykepenger osv. I saker om Midtøsten vet vi alle at det er ulike meninger, noe innleggene i Fagbladet tydelig viser. Hvis Fagforbundet mener at deres oppgave er å engasjere seg politisk i andre land, lurer jeg på hvorfor ikke andre konflikter blir tatt opp og diskutert i bladet. Det finnes mange andre konflikter rundt i verden i dag som en også kunne/burde engasjert seg i. Hvorfor bare denne konflikten? Som tidligere nevnt, mener jeg at det ikke har noe å gjøre i en fagforening. Stå på og jobb for det som er viktig for oss som arbeidstakere, og så kan vi selv velge om vi vil melde oss inn i Miff eller Palestinakomiteen, alt etter hvilket ståsted vi har. Ellen Fåland, Lyngdal NYTT HOVEDBIBLIOTEK Bibliotek for folket og framtida! Fagforbundets medlemmer i Kulturetaten og ved Deichmanske bibliotek følger saken om det nye bygget i Bjørvika med stor interesse. Overskridelsene som er gjort er ikke annet enn veldig beklagelige, men de er utelukkende relatert til selve bygget og ikke til byggets innhold eller bibliotekinnredningen. Byrådets forslag om at inntil 7500 kvm – 40 prosent av bygget – skal leies ut til andre aktører kom uten at det var gjort en konsekvensanalyse av hva dette betyr for bibliotekets funksjoner. Etter mange års faglige forberedelser og prosjektering er det nye hovedbiblio teket planlagt for at det skal kunne oppfylle sitt samfunnsoppdrag og realisere brukernes behov. Gitt at bibliotek mister 40% av sine arealer, hva må priori- teres bort? Det nye hovedbiblioteket er programmert ned til hver minste centimeter. Utleie til bevertning er en del av dette programmet. Det er derfor ikke mulig å skille ut mer arealer uten at man prosjekterer om bygget. Hvis biblioteket mister areal, vil man også miste bibliotekfunksjoner. Diagonale er et åpent bygg, laget for at folk fritt skal kunne bevege seg gjennom alle etasjene til de finner sitt område. Det er vanskelig å forestille seg hvordan etasjer skal kunne skilles ut til andre aktører uten at det sterkt vil påvirke hvordan folk bruker Foto: Atelier Oslo og Lund/Hagem arkitekter bygget. Bibliotekloven legger vekt på at biblioteket skal fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, at biblioteket skal være en uavhengig møteplass og en arena for offentlig samtale og debatt. Ordet uavhengig er vesentlig og bibliotekene er svært bevisste på denne rollen i samarbeidet med andre aktører. I Diagonale vil andre aktørers virksomhet kunne oppfattes som en del av bibliotekets tjenester, men det vil kunne være virksomhet som ikke er underlagt det samme samfunnsoppdraget og de samme styringssignalene som biblioteket styres etter. Det er derfor viktig at det er biblioteket som står for en eventuell utleie slik at byens borgere får et godt og helhetlig tilbud som ivaretar allsidighet og kvalitet. Kun slik kan Diagonale fremstå som uavhengig møteplass og kraftsentrum for byens borgere. Vi lytter til byråden som inviterer til samarbeid med ansatte og brukere i den videre prosessen. Vi ser fram til å bli hørt og tatt med på råd når det gjelder dette signalbygget og det unike, sammensatte tilbudet det skal ha. For folket og framtida – mot kommersialismen: Ikke stykk opp den planlagte, terskelfrie storstua i Bjørvika, som det nye hovedbiblioteket i Bjørvika er tenkt å være. Fagforbundet Kultur Oslo, Fagforbundet Kulturklubben SI DET I FAGBLADET Dette er lesernes egne sider for korte innlegg om aktuelle temaer – maks 4000 tegn inkludert mellomrom. Vi forbeholder oss retten til å kutte i manuskriptene. Navn og adresse må oppgis, også når navnet ikke skal offentliggjøres i bladet. Send debattinnlegg til debatt@fagforbundet.no eller i posten til Fagbladet, postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Fagbladet 1/2016 < 55 fbaargang2016 fbseksjonKON