BLE DET BILLIGERE? De ofret lønn og arbeidsforhold for renovatørene, men sparte de ei eneste krone? En rapport fra fagbevegelsens utredningssenter DeFacto har satt i gang debatt om virkeligheten i kommunene med anbudsutsatt renovasjon. Konklusjonen i rapporten er at anbudsutsatt renovasjon har gitt dyrere tjeneste for innbyggerne. DeFacto gjennomgikk gebyrutviklingen i landets 20 største kommuner på oppdrag fra Fagforbundet, og avslørte at kommunene med anbudsutsatt renovasjon har gjennomsnittlig den høyeste gebyrveksten de siste ti årene og de høyeste gebyrene. (Se grafikk og sjekk din kommune på www. fagbladet.no) At det har blitt dårligere for de ansatte, har ingen imøtegått, men både NHOs Norsk Industri og RenoNordens konserndirektør slår hardt tilbake mot påstanden om at anbud fordyrer. – Høye avfallsgebyrer kommer av store investeringer i gjenvinnings- og forbrenningsanlegg, RenoNorden ga eierselskapet sitt 186 millioner kroner i fjor. Med kontrakt på å hente husholdningsavfall i 120 norske kommuner, er Reno- Norden landets største på renovasjon som finansieres av avfallsgebyret hver husholdning betaler. De siste fire årene har den norske delen av konsernet gitt morselskapet konsernbidrag på totalt 345 millioner kroner. Toppen ble nådd i 2014, med 186 millioner kroner i konsernbidrag. sier bransjesjef for gjenvinning i Norsk Industri, Gunnar Grini. RenoNorden er størst i Norge på husholdningsavfall, med kontrakt i 120 kommuner. Kommuner som har satt ut tjenesten til RenoNorden, kommer dårligst ut i undersøkelsen. Samtidig har RenoNorden i Norge levert svimlende konsernbidrag til morselskapet de siste årene. – Rapporten fra DeFacto er et bestillingsverk og et komplett makkverk, kommenterer konserndirektør Fredrik Eldorhagen i RenoNorden. Han viser til at den anbudsutsatte delen av renovasjonstjenesten ikke utgjør mer enn 8,6 prosent av de totale kostnadene. – Derfor er ikke dette en vesentlig faktor for å avgjøre om tjenesten totalt blir dyrere eller ikke, sier han. Eldorhagen hevder også at kommuner som har satt renovasjon på anbud, generelt bestiller mer moderne og mer miljøvennlig teknologi enn kommuner som har tjenesten i egenregi. AVFALLSGEBYRER• Alle husstander betaler et gebyr for at avfallet skal samles inn og behandles. • Tjenesten er lovpålagt i henhold til forurensningsloven. Derfor må kommuner gjøre tjenesten til kostpris når den utføres i egenregi. Det vil si at kommunen ikke har lov til å tjene penger på tjenesten. • Mer enn halvparten av norske kommuner har satt innsamling av avfallet ut på anbud. • I en fersk rapport fra DeFacto fastslås at blant de 20 største kommunene i Norge er både gebyrene høyest og gebyrøkningen størst i kommuner med renovasjonen på anbud. • De høyeste gebyrene i disse kommunene er i RenoNordens kommuner. 1520+1512= 1602+1200= 3449+1462= 3140+2162= 3076+1846= 2815+1823= 2624+1700= 2500+1675= 2450+1414= 1881+1200= 1834+1460= 1731+1239= Oslo Kristiansand Arendal Asker Sandnes Ålesund Bærum Drammen Skien Sandefjord Sarpsborg Larvik 3449 3140 3076 2815 2624 2500 2450 1881 1834 1731 1602 1520 1200 1512 1239 1200 1460 1823 1700 1675 1414 2162 1846 1462 Tromsø Skedsmo Bodø Stavanger Fredrikstad Bergen Hamar Trondheim 2283+2019= 2891+1794= 3747+2017=2017 1794 2019 1388+1241= 1858+1200= 1929+1722= 2067+1665= 2224+1493= 3747 2891 2283 2224 2067 1929 1858 1388 1493 1665 1722 1200 1241 Gjennomsnitt med kommunal eller interkommunal renovasjon. Gjennomsnitt anbudsutsatt renovasjon. Gebyrøkning i anbudsutsatt renovasjon Gebyrøkning med kommunal og interkommunal renovasjon 2004 2004 2014 2014 2265 2407 SOLID FORTJENESTE PÅ AVFALL Fagbladet 1/2016 < 15 fbaargang2016 fbseksjonSAM