SUPERBUSSEN• Har høy kapasitet og komfort, er miljøvennlig og har påstigning i fire dører. • Lang holdeplass og billettsalg på busstop- pene. Relativt langt mellom holdeplassene. • Egne kjørefelt og jevn kjørebane. • Sanntidsinformasjon om hvor kjøretøyet befinner seg og prioritering i lyskryss. SUPERBUSSEN• Har høy kapasitet og komfort, er miljøvennlig og har påstigning i fire dører. • Lang holdeplass og billettsalg på busstop- pene. Relativt langt mellom holdeplassene. • Egne kjørefelt og jevn kjørebane. • Sanntidsinformasjon om hvor kjøretøyet befinner seg og prioritering i lyskryss. ENDREDE TRANSPORTVANER ITRONDHEIM 34.000 færre bilreiser hver dag enn kommunen ville hatt med reisevanene fra fire år tilbake. 19 % nedgang i trafikk forbi bomstasjoner fra 2010 til 2015. 9 % sykler. 12 % kjører kollektivt. 27 % går til fots. 51 % kjører bil. MILJØPAKKA I TRONDHEIM 1. Utslippene fra transport skal kuttes med minst 20 prosent fra 2008 til 2018. 2. Andelen reiser med bil skal ned fra 58 prosent i 2008 til 50 prosent i 2018. Andelen gående, på sykkel eller med kollektivtransport skal øke fra 42 til 50 prosent. 3. Trondheim skal bli Norges beste sykkelby. Sykkelandelen skal dobles og byen skal ha et sykkelvegnett på 180 kilometer innen 2025. 4. Bussene skal fortere fram, hastigheten skal øke. 5. Alle miljøkrav knyttet til lokalt bymiljø skal minst holde kravet i nasjonale forskrifter. Det satses spesielt på å få ned utslipp av svevestøv og NO2-utslipp. 6. Antall personer som er plaget av trafikkstøy skal være redusert med 15 prosent i 2018 sammenlignet med 2007. 7. Byen skal fortettes. 80 prosent av nye boliger skal bygges innenfor dagens tettstedsavgrensning. 60 prosent av nye arbeidsintensive arbeidsplasser skal komme innenfor «kollektivbuen». 8. CO2-utslipp fra kommunens biler kuttes med 40 prosent. 9. Også næringsliv, offentlige virksomheter, kollektivtilbydere og drosjenæringen skal redusere klimautslippene. 10. Antall trafikkulykker skal ned med minst 20 prosent sammenlignet med perioden 2000–2005. Noe av det første som ble gjennomført, var å fjerne et av bilfeltene inn til byen og gjøre dette om til kollektivfelt. – Folk trodde ikke noe sånt kunne skje. Bilistene så at bussen suste forbi bilkøen. Kombinert med billigere, raskere, renere og mer kollektivtrafikk, satte derfor mange fra seg bilen og tok bussen i stedet, forteller Henning Lervåg, leder av sekretariatet til Miljøpakken. Forbedret busstilbudet kraftig Rutetilbudet ble kraftig utvidet, og bystyret vedtok målet om at biltrafikken skulle ned fra 58 prosent til 50 prosent i 2018. I dag ligger personbiltrafikken på 51 prosent. I samme periode har bruken av kollektivtrafikk økt med 60 prosent. Og kommunen fikk et luksusproblem, som like fullt var et problem: Det var vanskelig å finansiere den økte trafikken, reservefondene forsvant, og det var heller ikke lett å få tak i nok busser. Politikerne kjøpte så mange de klarte å få tak i. – I 2008 var det ikke så mange som ville satset sparepengene sine på dagens suksess. I 2012 tok det av, forteller Erlend Solem, fylkesdirektør for samferdsel i Sør- Trøndelag. Flest kvinner tar bussen Hver eneste dag kjører det 4000 færre bilførere og 11.000 færre bilpassasjerer på veiene sammenlignet med 2009/10. Dermed ligger Trondheim kommune godt an til å nå statens nullvekstmål i 2018 om at biltrafikken ikke skal øke. < Fagbladet 1/2016 < 33 fbaargang2016 fbseksjonSAM