Alle kan gi høringssvar på nettsida regjeringen.no – De som jobber i helsesektoren har høy arbeidsbelastning, uforutsigbare dager, høyt stressnivå og ubalanse mellom innsats og belønning. Medbestemmelse om arbeidstid er viktig for å redusere belastningene, sier Fafos forskningsleder Kristin Alsos, som er en av de tre i utvalgets mindretall. – I dag kan de tillitsvalgte være med på å påvirke at turnusen ikke blir verre enn den er. De er med på å bestemme. Flertallet vil flytte makta til arbeidsgiverne, sier Alsos om forslaget. Mindretallet mener også at det er sannsynlig at arbeidsgiverne vil bruke mer gjennomsnittsberegning av arbeidstida, og dermed mindre overtid. – Det betyr mindre penger på lønnsslippen, sier Kristin Alsos. Mindretallet peker dessuten på at mer bruk av gjennomsnittsberegning vil begrense ansattes muligheter til å bli fritatt fra arbeid på grunn av helsemessige eller sosiale grunner. Også når det gjelder arbeidsfri mellom vaktene, vil Arbeidstidsutvalgets flertall overføre makt fra arbeidstakere og fagbevegelsen til arbeidsgiverne. –Både arbeidsmiljøloven og EUs arbeidstidsdirektiv sier at man skal ha minimum 11 timer hvile i døgnet. Med dette forslaget kan arbeidsgiver pålegge ansatte ned til 9 timer hvile uten å avtale med verken arbeidstaker eller tillitsvalgte. Mindretallet mener dette «vil bidra til ytterligere risiko». «Endringer i arbeidstida løser ikke bemanningsutfordringene i helsesektoren. Det gjør flere hele stillinger.» Mette Nord, Fagforbundet 18 < Fagbladet 2/2016 ARBEIDSTIDSUTVALGET VIKTIGE FORSLAG Daglig arbeidsfri Dagens regel: • Arbeidstaker skal ha minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer, men arbeidsgiver kan avtale med lokal tillitsvalgt i virk somhet med tariffavtale om unntak fra regelen. Arbeidsfri skal ikke være kortere enn 8 timer i løpet av 24 timer ved slik avtale. Utvalgets forslag: • Arbeidsgiver kan bestemme at den daglige arbeidsfrie perioden settes ned til 9 timer – uten å inngå avtale med verken arbeidstaker eller til litsvalgte. Det skal settes et tak for antall kortere hvile som er mulig for den enkelte arbeidstaker i løpet av en gitt periode Kveldsarbeid og nattarbeid Dagens regel: • Arbeid mellom klokka 21 og klokka 6 er nattarbeid. • Nattarbeid er bare tillatt dersom arbeidets art gjør det nødvendig. • I virksomhet som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og tillitsvalgte skriftlig avtale et annet tidsrom på minst 8 timer mellom klokka 00 og klokka 6. Arbeid på to skift som legges mellom klokka 6 og klokka 00 regnes ikke som nattarbeid. Utvalgets forslag: • Det bør være større anledning til å arbeide mellom klokka 21 og 23, uten at det regnes som nattarbeid, på initiativ fra arbeidstaker og etter avtale med arbeidsgiver • Forslaget innebærer ikke en generell endring av definisjonen av nattar beid eller at arbeidsdagen utvides, men at man for eksempel kan slutte to timer før og ta disse timene igjen mellom klokka 21 og 23. • Hviletida på 11 timer gjelder hvis ikke kortere hvileperiode er avtalt med tillitsvalgt. fbaargang2016 fbseksjonHEL