BARE SPØR Skal AMU behandle eller beslutte? Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om blant annet tariffavtaler, juridiske arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning og spørsmål angående LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: Arne Løseth Tariff Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. Magne Gundersen Forsikring Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. Arne Bernhardsen Arbeidsmiljø Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. SPØRSMÅL: I arbeidsmiljøutvalget (AMU) hos oss er det blitt en vane at vi fatter «vedtak », men det er vanskelig å vite hva som ligger i begrepet. Det er i alle fall ikke sikkert at ledelsen gjør noe med det slik vi hadde forutsatt. Mange ganger ender det med at arbeidsgiver sier at de har styringsrett. Hvor går grensene? M.T. SVAR: Etter hver sak dere behandler, bør dere formulere vedtakene som «tatt til orientering», «AMU gir virksomheten råd om...» eller «AMU beslutter at…» Det er en god skikk og skaper klarhet for alle om hva AMU har gjort. Vi må skille mellom AMUs oppgave i å behandle en rekke saker, og der AMU kan beslutte. Skjematisk kan vi si at arbeidsmiljøloven skiller på følgende måte: Behandle: § 7-2 (2, 3 og 4), første og andre setning. Beslutte: § 7-2 (4), tredje og fjerde setning, og (5). AMU har myndighet til å vedta at arbeidsgiver skal gjennomføre konkrete tiltak dersom det er for å verne arbeidstakeres liv eller helse. Tiltakene skal være hjemlet i loven, og AMU skal sette en tidsfrist for gjennomføringen. Når det er sagt, vil det være situasjoner innenfor behandlingssakene som kan ende som konkrete tiltak. Derfor blir det litt problematisk å skille så strengt. Et eksempel: AMU behandler innkjøp av nye maskiner. I de fleste tilfellene gir AMU et råd til virksomheten, eller nøyer seg med å ta den framlagte informasjonen til orientering. Betingelsene er at brukerne er involvert i innstillingen, at arbeidsmiljøfaktorer er nøye vurdert, og at maskinene er etter dagens standard osv. Men i vårt tilfelle nøyer På gamlehjem SPØRSMÅL: Min mann skal flytte på sykehjem mens jeg fortsetter å bo hjemme. Må jeg kjøpe en egen innboforsikring nå? Mannen min er LO-medlem, men ikke jeg. S. H. SVAR: Du trenger ikke kjøpe ny forsikring. Kollektiv hjemforsikring fra LOfavør gjelder begge steder, både på sykehjemmet og i egen bolig. Det spiller heller ingen rolle hvem ikke AMU seg med det; det fremmes en kriterieliste for maskinene som ytterligere øker sikkerheten eller reduserer faren for unødvendig ergonomisk belastning. Det koster penger, men flertallet i AMU står på sitt og vedtar at bedriften skal… I slike tilfeller ender altså en ren behandlingssak etter arbeidsmiljølovens § 7-2 (2) som et beslutningsvedtak etter aml § 7-2 (5). Hvis AMU har fattet et beslutningsvedtak, må arbeidsgiveren påklage vedtaket til det lokale arbeidstil synet for vurdering, og det må skje uten unødig opphold. I slike tilfeller har ikke arbeidsgiver styringsrett. I rådgivende vedtak vil det derimot være opp til arbeidsgiver å gjennomføre tiltaket med de ressurser som kan avses og bestemme når det kan gjøres. I utgangspunktet forventer vi likevel at et samlet råd fra AMU blir fulgt opp av ledelsen. Tilliten baseres på en gjensidig forpliktelse. Arne Bernhardsen, redaktør i Gyldendal Arbeidsliv av dere som er LO-medlem. Hvis du hadde kommet på sykehjem først, ville dere også vært dekket både på institusjonen og i egen bolig. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 24 < Fagbladet 2/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL