HELSE OG SOSIAL Flere ønsker læreplass Av totalt 28.000 søkere til læreplass, har 19.000 fått godkjent lærekontrakt, viser tall per 1. januar 2016. Antall søkere har økt hvert år de siste årene, og det er nå 14 prosent flere søkere enn for fire år siden. Det var 1100 flere søkere nå enn på samme tid i fjor. En lavere andel enn på samme tidspunkt i fjor fikk godkjent sin lærekontrakt. Likevel gikk antallet personer som fikk godkjent lærekontrakten opp med 350 personer, siden antallet søkere gikk enda mer opp. Økningen har vært størst i helse- og oppvekstfag og service og samferdsel. Det har vært en nedgang i design og håndverk og restaurant- og matfag. Les mer om saken på Utdanningsdirektoratets nettsider. VV Refl eksjonskort om enslige mindreårige fl yktninger Os kommune i Hedmark har utarbeidet et refleksjonsverktøy med om lag 125 kort knyttet til arbeidet med enslige, mindreårige flyktninger. Kortene har en utfordring, et dilemma eller et case som skal gi grunnlag for etisk refleksjon. Kortene kan brukes i grupper hvor deltakerne deler tanker rundt dilemmaet – uten nødvendigvis å finne en løsning. Det følger med et spilleregelkort som beskriver hvordan dette verktøyet kan brukes. Kortstokken kan bestilles fra Os kommune. KES Bergens innbyggere får en sms når kommunen har sendt post til dem. Men ikke alle har tilgang på internett. En kvinne i et av Bergen kommunes bosentre – et botilbud for personer med psykiatriske lidelser – har ikke råd til å abonnere på internett. Når hun får sms fra kommunen om at det ligger post og venter på henne i hennes digitale postkasse, må hun ha hjelp for å åpne den. En som ikke bor på senteret, må stille sin maskin og nettet til hennes rådighet. Brev til politikerne Kvinnen, som vil være anonym, har skrevet brev til byråd for helse og omsorg Rebekka Ljosland hvor hun KAN IKKE SVARE: – Denne meldingen kan jeg ikke svare på uten hjelp, sier kvinnen og viser fram en sms fra kommunen. Får ikke lest egen digipost Foto: Eivind Senneset forklarer sin egen og medboernes økonomiske situasjon. Hun ber om at de sørger for at beboerne på bosenteret får tilgang på internett. Audun Pedersen i Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering forteller at om lag 60 tjenestemottakere bor på denne typen bosentre. De har et styrket tilbud som blant annet inkluderer bolig, måltider og fastlege på linje med beboere på sykehjem. Skjønner argumentene – Denne brukergruppa beholder bare 25 prosent av pensjonen sin, opplyser Audun Pedersen. Han ser at de derfor har små muligheter til å prioritere egne midler. – Kvinnen argumenterer godt for at kommunen skal sørge for å få installert internett på bosentre, og vi vil prøve å finne en løsning, sier han. Den anonyme kvin nen er svært fornøyd med det hyggelige brevet hun mottok fra byrådsavdelingen. Her takker de for at hun har tatt opp spørsmålet, og lover at de vil prøve å finne en løsning. – Bergen har en egen etat, Etat for boligforvaltning, som bygger, eier og drifter alle kommunal utleieboliger. Denne etaten har nå spørsmålet til vurdering, opplyser Audun Pedersen. Tekst: KARIN E. SVENDSEN 28 < Fagbladet 2/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL