SEKSJONSLEDER Forfatterbesøk i Vest-Agder Linn Herning (bildet) fylker. Temaet er både har besøkt Fagforbun viktig det Vest-Agder og og interessant, og møtt alle seksjons forfatteren er en lederne pluss ung domstillitsvalgte. sier en begeistret Herning ga i vår ut Randi Strøm, leder i boka Velferdsprofi tø-Seksjon helse og sosial Foto: Siri Hardeland Jakten på tilliten strålende foreleser, Det er umulig å gå stødig gjennom livet uten tillit. Det gjelder ikke minst på arbeidsplassen. Ansatte i helsevesenet er avhengig av ulike typer tillit for å kunne gjøre en god jobb. Du trenger faglig og profesjonell selvtillit for å gjøre arbeidsoppgavene dine på en tilfredsstillende måte. Du har den faglige tyngden som skal til for å hjelpe og gi omsorg, og du kjenner en indre drivkraft for å jobbe med mennesker. Men det er ikke nok. Vi er avhengig av at folk rundt oss stoler på at vi gjør en god jobb. Tillit gir deg livskraft og yrkesstolthet som du tar med deg i møte med pasienter og pårørende. Fagforbundet er fanebærer for en rettferdig fordeling av godene i samfunnet vårt. Vi er heldige som bor i et land hvor alle har rett og krav på helsehjelp – fattig som rik. Den er en rettferdighet og verdighet som sitter dypt i røttene våre. Rettfer dighet og verdighet «Tillit gir deg livskraft og gjelder også i vårt møte yrkesstolthet som du tar med med pasienter. Det gir deg i møte med pasienter og tillit! Når du står der pårørende.» ved sykesengen, så vet den mindre ressurssterke pasienten at han eller hun er like høyt prioritert som stortingsrepresentanten eller den velstående forretningsmannen. rene, og tema var konkurranseutsetting og privatisering. – Vi anbefaler gjerne et slikt seminar med Herning i andre Oppdatert på sårstell i Fag forbundet Vest-Agder. Alle de om lag 40 møtedeltakerne fikk et eksemplar av boka Velferdsprofi tørene. KES Sårbehandling er et viktig fagfelt for mange ansatte i kommunale institusjoner. Derfor inviterte Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS) i Vest-Agder sine medlemmer til et gratis kompetanseløft i sårbehandling. Eva Kronborg Heiberg, klinisk spesialist i sårbehandling ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo, delte sin oppdaterte kunnskap med 75 kursdeltakere som til daglig arbeider med sårstell, enten i institusjon eller i hjemmetjenesten. – Heiberg foreleste med en entusiasme så det var en fryd å høre henne. Tilbakemeldingene og evalueringen etter kurset viser at slik opplevde også de andre deltakerne denne dagen, sier SHS-leder Randi Strøm i Vest-Agder. Arrangør av fagdagen var Fagakademiet. KES Tillit er en bærebjelke mellom ansatte og ledelsen på jobben din. Du har valgt en tillitsvalgt til å ivareta dine rettigheter – og forventer at ledelsen lytter når han eller hun tar kontakt. Et godt forhold mellom tillitsvalgt og leder må pleies og dyrkes. Det er mye enklere å håndtere uenighet og vanskelige saker når partene har tillit til hverandre. Det er mange som skal dra lasset i fellesskap på jobbene våre. Gjensidig tillit mellom ansatte og pasienter, og mellom ansatte og ledelse, er avgjørende for å skape den gode arbeidsplassen. Det tjener alle på. Raymond Turøy Nytt hefte Seksjon helse og sosial (SHS) har nylig gitt ut et hefte om Helsefagarbeidere i kommunehelsetjenesten. Her er blant annet en orientering om utdanning og kompetanse. Behovet for heftet har dukket opp i kjølvannet av Samhandlingsreformen med stadig større krav til kompetanse i kommunale institusjoner og hjemmetjeneste. Her vil tillitsvalgte finne argumenter og muligheter for kompetanseheving dersom arbeidsgiver mener det er behov for å omgjøre stillinger. Heftet er gratis og kan bestilles via hjemmesidene til SHS. KES Konferanse på Gol Seksjon helse og sosial inviterer også i år til nasjonal fagkonferanse på Gol for alle som arbeider i ambulanse og AMK. På samme sted og tidspunkt arrangerer Fagforbundet nasjonal konferanse for barne pleiere og jordmødre. Fagakademiet er medarrangør av begge konferansene som går fra 13. til 15. april. Sentrale og tidsaktuelle temaer på konferansen er blant annet fysisk barnemishandling og kommunikasjon og etikk ved krybbedød og andre hendelser med barn. KES 42 < Fagbladet 2/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL