Partnerskap mot mobbing Foto: Kjetil Vevle Fagforbundet signerte sammen med regjeringa og elleve andre organisasjoner et nytt partnerskap mot mobbing. Organisasjonene innenfor skole og barnehage skal arbeide sammen mot mobbing og for et godt læringsmiljø. – Jeg er veldig glad for at så mange organisasjoner ønsker å stå sammen med oss i kampen mot mobbing. Vi kan ikke få til endring i barnehage og skole uten at de voksne som møter barn hver dag er med. I dette partnerskapet er både foreldrene, arbeidsgivere, ledere og alle ansatte representert og jobber mot samme mål, sa Erna Solberg avtalen ble signert. Statsministeren får støtte fra Mette Henriksen Aas, le- der i Fagforbundet Seksjon kirke, kultur og oppvekst. Hun har store ambisjoner for det videre arbeidet. – Ambisjonene i det store og hele er at mobbing ikke skal skje. Det er helt nødvendig med store mål, for vi kan ikke tolerere mobbing i noen former. Alle har et ansvar – uansett når eller hvor du møter barn og unge, sier Henriksen Aas, og understreker at dette er en viktig sak for Fagforbundet. KV VIKTIG: Vi kan ikke tolerere mobbing i noen former, sier Mette Henriksen Aas som har signert et nytt partnerskap mot mobbing sammen med andre organisasjoner og statsminister Erna Solberg. Fagbrev hever Enige om ny uførepensjon kvaliteten En ny avtale om ufø retrygd i private PBL barnehager innebæ rer at de ansatte får omtrent det samme som før. Samtidig blir ordningen billigere for barnehagene fordi staten tar en større del av regningen. For de ansatte innebærer den nye avtalen at de beholder en tjenestepensjonsbasert uførepensjon i tillegg til folketrygden. Den utgjør to tredeler av lønn, pluss et kronetillegg på ca. 22.000 kroner, som er 25 prosent av grunnbeløpet i folketrygden, pluss tre prosent av lønna, inntil 12 G. I praksis betyr dette at ansatte som blir uføre får en litt høyere brutto uførepensjon enn tidligere, men siden dette nå beskattes på lik linje med lønnsinntekt, vil nettobeløpet de sitter igjen med være omtrent det samme som før. Allerede nå er en ny avtale om uførepensjon på plass i PBL-barnehagene etter at Fagforbundet, Delta og Utdan- SAMME SOM FØR: Ansatte i PBL-barnehager har fått ny avtale om uførepensjon der utbetalingene vil være omtrent de samme som tidligere. Illustrasjonsfoto: Kathrine Geard Stadig flere arbeidsgivere mener fagbrev i barne- og ungdomsarbei derfaget hever kvaliteten i arbeidet med barn og unge. Men det viser seg likevel at mange har vanskelig for å få jobb etter at de er ferdig med læretida. Det viser en fersk rapport som Fafo ningsforbundet møtte arbeidergiverorganisasjonen til et forhandlingsmøte 6. januar. – Vi er inne i en lang prosess med PBL, og det som var viktig for oss i denne omgangen var å sørge for at endringene i uførereglene ikke skulle få noen store konsekvenser for våre medlemmer i PBL-barnehagene. Og det mener jeg vi har oppnådd med denne avtalen, sier Mette Henriksen Aas, som er politisk leder i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst. I en felles uttalelse fra partene heter det at det er et felles mål å få til en løsning som er både trygg og god for de ansatte, og konkurransedyktig for PBL-barnehagene som arbeidsgiver. Videre heter det i uttalelsen at forholdene nå ligger til rette for å kunne lykkes med forhandlinger om pensjon ved hovedoppgjøret i 2016. PBL-området omfatter 1770 private barnehager, med ca. 26.000 ansatte. TEKST: PER FLAKSTAD har laget for Fagforbundet. PF Stor forskjell mellom base- og avdelingsbarnehager Barn i basebarnehager har mindre tilgang på rom og utstyr, og mindre kontakt med hverandre, enn barn som går i avdelingsbarnehager. Det viser arbeidet til førstelektor Brit Eide og førsteamanuensis Nina Winger som har forsket på tilstedeværelse og tilhørighet i barnehagen. De fant god og forutsigbar dagsrytme i de tradisjonelle avdelingsbarnehagene, mens funnene i basebarnehagene viste at rytmen stort sett var erstattet av logistikk. Basebarnehagene framstår som mindre fleksible og spontane enn avdelingsbarnehagene, ifølge forskerne. PF Fagbladet 2/2016 < 29 fbaargang2016 fbseksjonKIR