NAV-VEILEDER I VGS VELLYKKET OG UTFORDRENDE Et forsøk som skal forebygge frafall og integrere ungdom Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Høgskolen i Oslo og Akershus har evaluert i arbeidslivet i regi av Arbeids- og velferdsdirektoratet og prosjektet. I rapporten heter det blant annet at partenes innsats samordnes på en Utdanningsdirektoratet. bedre måte enn tidligere og at de har gitt en klarere rollefordeling. Oppfølgings- Skolene som er med i forsøket, har yrkesfag, mer enn 500 prosjektet har styrket det tverrsektorielle samarbeidet på lokalt plan mellom Nav, elever og betydelig frafall, og ligger i områder med sosiale Oppfølgingstjenesten og skolen, og partene har utviklet hensiktsmessige problemer og levekårsproblemer. kombinasjoner av arbeidsrettede Nav-tiltak og videregående opplæring. 33 Nav-kontorer med til sammen 45 veiledere på 28 Samtidig har samarbeidet vært utfordrende. Svingninger i budsjetter, sentrale videregående skoler over hele landet, er med. føringer og prioriteringer internt i Nav har påvirket samarbeidet på lokalt nivå. Målet er at Nav-veilederne finner modeller for samarbeidet Evalueringen viser at det kan være behov for mer stabile og forutsigbare mellom Nav-kontorene og skolen. rammebetingelser for Navs tiltaksbruk overfor målgruppa, heter det i rapporten. MUNTERT ROLLESPILL: Nav-veileder Tove Tømte (t.h) søker jobb, mens elever ved Jessheim videregående skole har roller som bryske sjefer. Fra venstre Ingvild, Karoline, Bjørg Jenny, Silje, Alice og Nav-veileder Karina Damstuen. Fagbladet 2/2016 < 53 fbaargang2016 fbseksjonKIR