TEMA: FLYKTNINGER uforutsigbar og helt annerledes enn for bare en måned siden. – Mye er fortsatt uklart. Hvor lenge skal asylsøkerne bli her? Hvor mange barn må vaksineres? Samtidig skal vi drive vanlig kommunal virksomhet også, sier Håberg Løvdal. Hun har tre måneder på seg til å opprette et tilbud om norskopplæring. Vil løse utfordringene Rådmann Johannesen nikker og sier det er viktig ikke å miste egne innbyggere av syne. – At det kommer flyktninger skal ikke føre til et dårligere tilbud til dem som allerede bor her. Vi ansetter egne folk til å jobbe med flyktningene, sier han. Verken ordføreren eller de administrative lederne har tall på alle timene de har tilbrakt på jobb siden de fikk beskjed om mottaket. Men de er vant til å brette opp – Men hva gjør dere når det butter? LÆRER NORSK: Jing ermene når det kreves og understreker behovet for tverrfaglig samarbeid. – Ikke minst er det viktig å ha forståelse for hverandres fagfelt og utfordringer så vi ikke kniver om ressurser, men – Her butter det ikke, vi har bare utfordringer! smiler ordfører Ropstad. – I en sånn situasjon er tillit mellom administrasjon og politikere helt avgjørende. Sier administrasjonen at de Song og Mesmer Eyob Asfha får hjelp av lærer Gunn- Maren Saaghus. I forgrunnen står sammen selv når trykket øker. For vår organisasjonstrenger flere folk, må de få det. Ikke minst er det kjempe-Emmanuel Ruchekultur er situasjonen veldig lærerik. Når vi blir utfordret, viktig å få ut informasjon til innbyggerne så de skjønner keri. blir det tydelig hva vi er gode på – vi er fleksible, sier at vi håndterer situasjonen. Nå går det fort i svingene, Håberg Løvdal. men vi har kontroll! Forskning:innvandrere trives på landsbygda I Norge bor det nå innvandrere i alle at innvandrerne deltar i det etablerte organisa – Innvandrere trives i distriktskommuner. I Oslo utgjør innvandrerbefolknin-sjonslivet. kommuner fordi de blir sett og gen 32 prosent. På landsbasis utgjør innvan-– Det er der vi er, det er vårt sosiale liv, sier verdsatt, sier Susanne Søholt drere og deres norskfødte barn 15,6 prosent. nordmenn. Men innvandrere er ikke like vant ved Norsk institutt for by- og Den største gruppa er polakker som teller nær til vår organiserte fritid. 100.000 personer, eller drøyt 12 prosent av Det krever tettere oppfølging for å få dem regionforskning (NIBR). innvandrerbefolkningen. 84 prosent av dem med. Det samme gjelder i barnehagen, i skolen Hun har forsket mye på migrasjon, etniske bor utenfor Oslo. og på arbeidsplassen. minoriteter, bosetting og endringer som følge – Arbeidsinnvandrere drar dit jobbene fins. – Den tause kunnskapen om hvordan det er i av mer multietniske lokalsamfunn. Studier viser Flyktninger havner der myndighetene bestem-Norge er ikke opplagt. Derfor stiller flyktninger at mange innvandrere trives på landsbygda mer. Ekspressetableringen av nye asylmottak og arbeidsinnvandrere større krav til lokalsamfordi lokalsamfunnet tilbyr trygghet og gjør det helt nødvendig med arenaer for funnet i hverdagslivet. forutsigbarhet, og fordi de blir verdsatt og informasjon og meningsutveksling, der folks Mens asylmottak opprettes uten kommunal gjenkjent. bekymring blir møtt på en god måte, under-innflytelse, er bosetting av flyktninger en – De liker små steder fordi folk vet hvem de streker forskeren. oppgave kommunene selv har kontroll over. er og spør hvordan det går. De deltar i – Den nye hverdagen må tas hånd om. Ofte – Det er viktig at kommunene er bevisst på aktiviteter lokalt og det er oversiktlig og trygt skjønner vi ikke hvorfor folk gjør sånn eller slik, at bosetting er en permanent oppgave. for barna. De blir sett som personer og ikke og da må vi ha en arena for å stille spørsmål Bosetting av flyktninger bør bli en vanlig bare som innvandrere, sier Søholt, som legger og for god dialog. Dette gjelder begge veier. kommunal oppgave som inngår i det kommutil at jobb og bolig er viktig når folk velger å Studiene viser at innvandrere ønsker seg nale plan- og strategiarbeidet, sier Susanne bosette seg i distriktskommuner. uformelle møteplasser, mens nordmenn ønsker Søholt. Fagbladet 2/2016 < 13 fbaargang2016 fbseksjonKON