Nav reduserte trusler Slår sammen og vold mot ansatte Nav-kontorer Vold, trusler og trakassering er utbredt i arbeidslivet. Heldigvis kan alle lære god konflikthåndtering. Under følger noen tips. Forebygging av vold gjennom god konflikthåndtering, risikovurdering og kommunikasjon var tema da Fagforbundet i Akershus inviterte til en fagdag med organisasjonspsykolog Ole André Bråten. Nav fikk ned volden Foredragsholderen, som har bakgrunn fra blant annet politihøgskolen, tegnet et bilde av et samfunn med stadig skarpere konflikter. Han viste for eksempel til en undersøkelse blant ansatte ved legevakta hvor en av seks av dem som hadde opplevd en voldssituasjon, hadde kjent frykt for ikke å overleve. Men han viste også at det nytter å forebygge. NYTTIG: Organisasjonspsykolog Ole André Bråten sammen med Nina Simonsen (SHS) og Gunn Korsbråten (SKA administrasjon). Ansatte ved Nav-kontorene var utsatt for om lag 1260 truende situasjoner i 2012. To år etter var tallet økt til over 2200. Men etter at en ansatt ble drept, satset etaten sterkere på forebygging, og i 2014 var antall tilfeller av vold, trusler og trakasseringer redusert til færre enn 1200. Beroligende Et vennlig ansiktsuttrykk, et trygt blikk og rolige kroppsbevegelser er, ifølge Bråten, første bud i forebygging av farlige situasjoner. * Pasienten eller klienten må også oppleve å bli tatt på alvor. For ikke å egge til konflikt, anbefales bevisst het om konfliktdem pende kommunika sjon. * Still åpne spørsmål, be klienten fortelle og beskrive. Gi små tegn i form av nikk eller mimikk på at du henger med og forstår. Korte pauser når du selv har ordet kan også dempe stressnivået. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Som det første i landet skal Nav Værnes betjene til sammen fem kommuner. Nav Værnes ligger i Nord- Trøndelag og dekket tidligere kommunene Stjørdal, Frosta og Mer åker. Fra 1. januar fikk kontoret også ansvaret for Tydal og Selbu i Sør-Trøndelag. Kommunene vil fortsatt ha underkontorer, men de statlig ansatte blir formelt ansatt i Nav Værnes, mens de kommunalt ansatte får Stjørdal som arbeidsgiver. VV Stressede ansatte i offentlig sektor Stressrammede pasienter i Danmark kommer hovedsakelig fra offentlige arbeidsplasser. Det viser en dansk spørreundersøkelse Ugebrevet A4 har utført på sju arbeidsmedisinske klinikker. Ifølge klinikkene kan de mange omstruktureringene i offentlig sektor kan være én forklaring. VV Kontorfag er populært, men gir ikke jobb Fagene IKT-servicefag og Kontor og administrasjon benyttes av mange som et skritt mot høyere utdanning, viser rapport. Både IKT-servicefaget og Kontor- og administrasjonsfaget er populære. I begge fag har det vært en økning i antallet som søker og får læreplass de siste årene. IKT servicefaget er populært spesielt blant gutter, som utgjør 92 prosent av elevene. Rapporten «Fagopplæring eller statlig utdanning i arbeidslivet? » finner at begge fagene har utviklet seg i retning av å bli utdanningsfag. Lærlingordningen i fagene retter seg i liten grad mot spesifiserte fagområder i arbeidslivet og bærer preg av å være en grunnutdanning for videre utdanning. Mange har høyere utdanning som mål allerede fra starten av, mens andre endrer mål underveis – del- vis som svar på hvilke muligheter de oppfatter at disse fagene gir på arbeidsmarkedet. De fleste arbeidsgivere som er aktuelle for disse fagene, fore- RAPPORT: Kontorfag er populært blant lærlinger, men veien til jobb. Illustrasjonsfoto: Erik M. Sundt trekker i dag å ansette folk med høyere utdanning. Tilbudet av kandidater med høyere utdanning er stort. Men både blant offentlige og private arbeidsgivere reises det imidlertid innvendinger mot den sterke tendensen til å bemanne kontor- og IKT-området med bare høyere utdannede. Det er Fafo og Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning som står bak rapporten er vanskelig. Tekst: VEGARD VELLE Fagbladet 2/2016 < 29 fbaargang2016 fbseksjonKON