SEKSJONSLEIAR Kva er det nye arbeidslivet? I januar 2016 starta ein debatt om det nye arbeidslivet. Kva som er nytt og kva det inneber er ikkje alltid like lett å sjå. Vi må med i debatten for å gje den eit innhald som viser at fagrørsla speler ei viktig rolle. På NHO sin årskonferanse vart utfordringane med ny teknologi, automatisering og robotsamfunnet belyst. Vi fekk eit nytt omgrep å tyggje på, delingsøkonomi. Det vart slått fast at automatisering og delingsøkonomi i stor grad vil prege arbeidslivet vårt framover. NHO-sjef Kristin Skogen Lund kalla det til og med ein ny industriell revolusjon. Mykje står på spel i det arbeidslivet Fagforbundet sine medlemmar er ein del av. Ny teknologi er noko SKA sine medlemmar lenge har levd med og lært av. Tilsette i administrasjonen i kommunar og fylkeskommunar har i raskt tempo vorte introdusert for nye teknologiske løysningar. Det har skjedd innafor ei ramme der lov- og avtaleverket har stått sterkt. Kollektivet som fagorganiseringa slår «Det er sterke ring om, er ein styrke, ikkje ein krefter som hemsko. Det må stå fast også i det nye gjerne vil svekkje arbeidslivet. fagrørsla og under-Debatten i etterkant av årskonferanminere fellesskapet.» sen tyder på at vi no ser inn i ei framtid der svaret på dei nye utfordringane vert generell deregulering. Det er sterke krefter som gjerne vil svekkje fagrørsla og underminere fellesskapet. Når det gjeld delingsøkonomi, er det uklart kva dei einskilde legg i det. LO fryktar eit lausarbeidarsamfunn, meir sosial dumping, arbeidslivkriminalitet og svart arbeid. NHO-bedriftene vil gjerne kjøpe billig arbeidskraft, men også dei ser ulemper med at det seriøse arbeidslivet blir utfordra. Eg ser at vi vert utfordra, det tåler vi. Og det å vere fagorganisert er vitigare enn nokon gong. Berre ei sterk fagrørsle kan halda fast på eit anstendig arbeidsliv. Britt Silseth Høring om praksisbrevordningen Utdanningsdirektoratet har ordinær yrkesfaglig videregåsendt ut et forslag om innføring ende opplæring. Det innebærer av praksisbrev på høring, med at praksisbrevordning, praksishøringsfrist 11. april. brevkandidat og praksisbrev- Høringen gjelder endringsfor-prøve innføres som nye slag i forskrift til opplærings-betegnelser i lov og forskrift. loven. Forslaget bygger i stor grad Praksisbrevordningen foreslås på forsøksordningen med innført som et supplement til praksisbrev. VV Forfatterbesøk i Vest-Agder Linn Herning (bildet) har besøkt Fagforbundet Vest-Agder og møtt alle seksjonslederne pluss ungdomstillitsvalgte. Herning ga i vår ut boka Velferdsprofitørene, og tema var konkurranseutsetting og privatisering. – Vi anbefaler gjerne et slikt seminar med Herning i andre fylker. Temaet er både viktig og interessant, og forfatteren er en Foto: Siri Hardeland strålende foreleser, sier en begeistret Randi Strøm, leder i Seksjon helse og sosial i Fagforbundet Vest-Agder. Alle de om lag 40 møtedeltakerne fikk et eksemplar av boka Velferdsprofitørene. KES Satser på lærlinger og lærekandidater Basistilskuddet til lærebedrifter Basistilskuddet gjelder for ett som tegner lærekontrakt eller år med fulltidsopplæring. Til- opplæringskontrakt etter skuddet fordeles jevnt over hele opplæringsloven paragraf 4–5 læretida, og er berettiget fra ligger i år på 139.066 kroner den datoen læreforholdet per lærling eller lærekandidat. begynner. VV Fagdag for kontoransatte i skolen Fagforbundets Faggruppe for kontoransatte står bak arrange mentet torsdag 14. april fra kl. 9.00 til 15.30 hos Fagforbundet sentralt, i Keysersgt. 15, Oslo. VV Nytt hefte om helsefagarbeidere Seksjon helse og sosial (SHS) har nylig gitt ut et hefte om Helsefagarbeidere i kommunehelsetjenesten. Her er blant annet en orientering om utdanning og kompetanse. Behovet for heftet har dukket opp i kjølvannet av samhandlingsreformen med stadig større krav til kompetanse i kommunale institusjoner og hjemmetjenester. Her vil tillitsvalgte finne argumenter og muligheter for kompetanseheving dersom arbeidsgiver mener det er behov for å omgjøre stillinger. Heftet er gratis og kan bestilles via hjemmesidene til SHS. KES 38 < Fagbladet 2/2016 fbaargang2016 fbseksjonKON