GOD ERFARING: Jan Petter Bonde og kollegaene fra 110 har god erfaring med å være på samme plass. –KAN BLI FAGLIG UFORSVARLIG Det blir kostbart, faglig uforsvarlig og vil koste mange mennesker jobben å redusere og tvangsflytte 110-sentraler, advarer Fagforbundet. Nestleder Odd-Haldgeir Larsen i Fagforbundet oppfordret kommunene til å avgi høringssvar. – Det er kommunene som til slutt kommer til å sitte med regninga; det gjør også medlemmene i Fagforbundet. Omorganiseringen av 110-sentralene vil føre til at noen blir overtallige, og de som får fortsette kan få helt nye arbeidsoppgaver. Politiet har overgangsordninger for slike omstillingsprosesser i sitt avtaleverk, men vi har ikke tilsvarende ordninger. Derfor må det forhandles lokalt for å finne løsninger for de ansatte, og våre tillitsvalgte Foto: Karin E. Svendsen på at analysen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om hvor mye samfunnet kan spare på å slå sammen distriktene, har flere hull. – Analysen tar ikke høyde for at nær sagt samtlige gjenværende 110-sentraler må flyttes. I forslaget til statsbudsjettet for 2016 foreslås det å bevilge 22,7 millioner kroner til dette. må tidlig på banen Det mener vi er altfor lite, og DSB har ikke tatt for å ivareta dem hensyn til salg av tilleggstjenester som som blir berørt, sier tyveri- og brannalarmer. Dersom salg av Odd-Haldgeir tilleggstjenester faller bort, vil regnestykket se Larsen. annerledes ut. Bare Oslos 110-sentral får om Han peker også lag 30 millioner kroner i året fra salg av slike tjenester, påpeker Larsen. – Fagforbundet mener at 110-sentralene må dimensjoneres slik at de kan håndtere mottak av meldinger om branner og andre ulykker på en tilfredsstillende måte. Samtidig bør de fortsatt kunne hente inntekter fra salg av tilleggstjenester. Disse innvendingene bør veie tyngre enn ønsket om samlokalisering med politiets operasjonssentraler, kommenterer Odd-Haldgeir Larsen. Fagbladet 2/2016 < 35 fbaargang2016 fbseksjonSAM