INTEGRERING Nye og nyttige floraværingar Dei fleste flyktningane som kjem til Flora, er motiverte for skule og arbeid. Difor ser framtida lys ut for pleie- og omsorgssektoren. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: KARIN E. SVENDSEN og LUDVIG SOLBERG O O lefine Eikefjord får petanse i Flora kommune, er takk «Utan flyktningar hadde me ikkje hatt nok folk i helse- og omsorgs- sektoren.» Stine Hovland, fagleiar fortel om eit nært samarbeid med hjelp med medisinar sam for alle innvandrarar som vil tillitsvalde frå Fagforbundet og kvar morgon. Zainab utdanne seg. Norsk Sjukepleiarforbund om mel- Noori Painda rekker – Utan dei hadde me ikkje hatt lom anna kompetanse- og bemanhenne ein tablett, fyl-nok folk i helse- og omsorgssekto ningsplanar. ler eit glas med vatn og høyrer kor-ren, seier ho. Flora treng helsefagarbeidarar, sjuleis det står til. Korkje Olefine eller Yonas Tesfamarian Teages (36) er kepleiarar og vernepleiarar i åra mannen hennar ser særleg godt len-eit anna døme på flyktningar som framover. Hovland har gjort seg godt ger. har gjort floraværing av seg. Han kjend med moglegheitene for å finne – Desse pillane er så små at eg finn kom som flyktning frå Eritrea for sju midlar til ymse nyttige føremål. Difor dei ikkje att om eg mistar dei på gol-år sidan. I oktober tok han fagbrev fekk heile 77 tilsette i pleie- og om- vet, forklårar Olefine. som helsefagarbeidar. sorgssektoren stipend frå fylkesman- Men med dagleg vitjing frå heime-– Då me lyste ut ei 100 prosent nen via kommunen for å utdanne seg tenesta og hjelp med medisinen kla-stilling som helsefagarbeidar før i tråd med kompetanseplanen i rer dei seg fint i eigen bustad. sommaren, fekk me mange søknader 2015. – både frå faglærte i andre kommu- Som ansvarleg for rekruttering og – Innvandrarane er viktige nar og frå etnisk norske floraværinkompetanseheving samarbeider Zainab Noori Painda (34) frå Afg-gar som arbeider som assistentar. Hovland med personalavdelinga og hanistan er ein av om lag 50 fram-Men Yonas var einaste kvalifiserte avdelingsleiarar i kommunen, med andspråklege tilsette i pleie- og om-søkjar herifrå. Difor fekk han jobben Nav, fylkeskommunen og vidaregåsorgssektoren i Flora kommune i under føresetnad om at han fekk ande skule. Ho sit med det faglege Sogn og Fjordane. Etter seks år i fagbrevet i ettertid, fortel Hovland. ansvaret for elevane og studentane Florø har ho no teke fagbrev i hel-og må mellom anna passe på at dei searbeidarfaget og har nett fått full Treng meir kompetanse får rettleiing på arbeidsplassen. stilling i heimetenesta. Men ho står Flora kommune har gjennomført to Fylke: Sogn og Fjordane Befolkning: 11.862 FLORA KOMMUNE Hovland er også kontaktperson òg på venteliste til høgskulen for å store rekrutteringsprosjekt i pleie- og for dei som er under utdanning og utdanne seg til sjukepleiar. omsorgssektoren dei siste åra (sjå koordinerer informasjonen frå kom – Eg likar å ha ansvar, seier ho som side 34). Stine Hovland har som ein munen til elevar og studentar. Viss forklåring på at ho vil ha høgskule-av fire fagleiarar under pleie- og om ein elev eller student har spørsmål utdanning. sorgssjefen eit særleg ansvar for re eller støyter på problem på arbeids- Stine Hovland, fagleiar for kom-kruttering og kompetanseheving. Ho plassen eller på skulen, prøver ho å < 30 < Fagbladet 3/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL