BARNEVERN MINISTEREN: – VIKTIG AT LOVEN BLIR FORSTÅTT Barne- og likestillingsminister Solveig Horne ser behovet for å klargjøre og forenkle opplysningsplikten. Horne opplever at kunnskapen om og praktiseringen av reglene om taushetsplikt og opplysningsplikt varierer på barnevernsområdet. – Noen vet ikke at opplysningsplikten går foran taushetsplikten, eller hvilke muligheter som fins for å samarbeide og kommunisere innenfor reglene om taushetsplikt. Hun har satt i gang et arbeid for å se om det er behov for å klargjøre og forenkle spesielt opplysningsplikten. Dessuten lager Justis- og beredskapsdepartementet en praktisk og autoritativ veileder om hvordan reglene om taushetsplikt skal forstås og praktiseres. – Det lages ikke bare en ny veileder, det kan også komme lovendringer? – Ja, nå har Justisdepartementet allerede satt i gang sitt arbeid, og vi ser på reglene i opplysningsplikten. Det er utrolig viktig at loven er tilgjengelig og blir forstått av dem som faktisk skal praktisere den, sier Horne. SAKSBEHANDLEREN: – VI DELER OPPLYSNINGER Noen ganger venter barnehager eller skoler for lenge med å melde fra, mener Stein-Roger Olsen. Regjeringen har også nedsatt et utvalg som skal gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har blitt utsatt for grov vold, seksuelle overgrep, alvorlig omsorgssvikt og vold med døden til følge. – Vi har hatt mange alvorlige tilfeller der barn og ungdom har vært utsatt for grov vold, overgrep og alvorlig omsorgssvikt. Spørsmålet for utvalget er om det offentlige kunne forebygget og forhindret disse. – Systemsvikt kan bunne i mye forskjellig. Hvor tror du skoen trykker mest? – Vi har mye å hente på bedre samhandling mellom tjenestene i kommunene. De kommunene som har tatt et godt ledelsesansvar, har også et barnevern som fungerer i større grad, sier Horne, som opplyser at ett av de tiltakene de arbeider med for å heve kvaliteten er en kvalitets- og strukturreform i barnevernet. Olsen er mangeårig saksbehandler i barnevernet i Fredrikstad og tillitsvalgt for Fagforbundet. Han opplever at reglene om taushetsplikt og opplysningsplikt håndteres godt fra barnevernets side. – Vi bruker de reglene som fins i det tverretatlige samarbeidet. Det er viktig at vi er i kontakt med andre rundt familiene og at vi gir opplysninger til instanser vi samarbeider med. Derimot ser han at andre instanser, for eksempel psykiatri, har sine utfordringer. Olsen og kollegaene fortviler også over at barnevernet ikke automatisk blir varslet av Nav hvis en familie kastes ut av boligen sin eller får strømmen stengt. Men verre er det dersom mangel på informasjon hindrer at de får grepet inn i de alvorligste sakene. – Vi opplever enkelte ganger at barnehager og skoler venter for lenge med å melde fra, sier han. Olsen minner også om at det er lov til å drøfte saker anonymt. 52 < Fagbladet 3/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL