TAR UTFORDRINGER: Bjørn Ingar Skogvang og Frank Nerheim ved Kirkenær omsorgssenter har fått ansvar for stadig flere mindreårige asylbarn. Mange har det best i fosterhjem, men små gode bofellesskap med voksne ansatte som har tid til å følge opp lekser og fritidsaktiviteter, er også en god løsning, mener Nerheim, som minner om at tilsynelatende sterke og selvstendige unger trenger nære voksne. – Det er ikke tilfeldig at disse ungene kom seg hit. De er plukket ut til å dra fordi de er ressurssterke. Men det er en stor belastning å være skilt fra familien i så ung alder. Savnet etter søsken og foreldre sammen med ansvaret for å lykkes med utdanning og jobb for å kunne sende penger hjem, er en tung bør. Påsatt brann holde tritt. «Selv små kommuner Det har også vært skjær i sjø-– Ungene har forskjelen for Nerheim og hans stab. kan bosette barn. Om lig bakgrunn. Noen har I starten av november var det gått på skole, mens andre det ikke er mulig med en brann i avdelingen på nesten er analfabeter. Det Svullrya før den var tatt i bruk. bofellesskap, burde de gjør situasjonen kreven- Politiet konkluderte med at de, men motivasjonen for åpne for at familier brannen var påsatt. To rom å gå på skole er svært fikk skader i brannen, men det kan være fosterhjem.» sterk. var ikke fare for menneskeliv. Bjørn Ingar Skogvang Ved utgangen av året Nerheim syns det er trist at noen finner på slikt, men beskriver informasjonsmøtet i lokalsamfunnet etterpå som oppløftende. Møtet var planlagt uavhengig av brannen, men nå kom ekstra mange. – Det var et veldig godt møte. Hele bygda sa klart fra at de ville ta godt imot og støtte opp om omsorgssenteret. En enkeltperson har gitt uttrykk for sin mening på en særdeles klønete måte. var det kommet 842 enslige, mindreårige asylsøkere under 15 år til Norge. Pågangen avtok de siste ukene. I uke 52 kom det 12 barn. Selv om tilstrømningen av barn er mindre i øyeblikket, er det ingenting som tilsier at flyktningstrømmen vil stanse for godt, understreker avdelingsdirektør Øystein Stokvold. – Vi planlegger for et scenario der vi må håndtere 3000 barn ved utgangen av året. SLIK BLIR DU FOSTER- FORELDER Vurderer du å åpne hjemmet ditt for et fosterbarn? Ta kontakt med den lokale fosterhjemstjenesten eller statlige myndigheter i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Her vil du få nødvendig informasjon om hva det innebærer å være fosterhjem, hvilke krav som stilles og reglene for økonomisk godtgjørelse. Både gifte, samboere, enslige eller likekjønnede par kan bli fosterforeldre. Ulike barn trenger ulike fosterhjem, men alle fosterhjem må ha voksne med god omsorgsevne og overskudd til barna. I tillegg må fosterforeldre tilfredsstille visse generelle krav. Det vil si at de må ha god vandel og legge fram en uttømmende og utvidet politiattest, ha en stabil livssituasjon, alminnelig god helse og økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse. Alle som skal bli fosterforeldre, må også gjennomføre et grunnleggende kurs som blant annet gir innføring i å møte barns behov for trygghet, håndtere tap, hjelpe barn til å holde kontakt med egen familie, gi god omsorg og til å leve med forandringer i hverdagslivet. Som fosterforelder utfører du et oppdrag på vegne av barnevernstjenesten og får fosterhjemsgodtgjørelse. Fosterhjemsgodtgjørelsen består av en arbeidsgodtgjørelse som du betaler skatt av og en utgiftsdekning som er skattfri, til å dekke kost, klær og fritidsaktiviteter. Kilde: Bufdir – Er folk positive til at flere asylbarn kommer hit? – Ja, det brede lag er veldig positive. Med en stab på 150 er vi en viktig arbeidsplass i bygda, og mange ansatte kommer herfra. Raskt på skolen Så langt har de taklet veksten, men Nerheim mener Bufetat må vurdere hvor store det er lurt at omsorgsentrene blir. – Alle barna skal jo gå på skole og delta i fritidsaktiviteter. Vi kan nok øke kapasiteten noe, men ikke så raskt at ressursene i skolen og andre steder ikke klarer å 18 < Fagbladet 3/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR