Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no AFP ogNav-fella SPØRSMÅL: Jeg har vært tillitsvalgt på heltid i mange år, men på slutten ble jeg såpass syk at jeg ikke klarte jobben tilfredsstillende. Vervet som tillitsvalgt er ikke noe en bør bite seg fast i. Når du får tillit av mange medlemmer, må du levere. Så jeg tok ikke gjenvalg. Jeg kunne av helsemessige grunner ikke ta opp igjen min gamle jobb, og har stor forståelse for at min arbeidsgiver ikke så noen muligheter for noen tilrettelagt stilling. Tida utenfor jobben hadde også gjort meg faglig akterutseilt. Jeg fikk signaler om at dette gikk mot uføretrygd, og det ble gjort en større utredning fra Nav. De konkluderte med at jeg burde få uføretrygd. Dermed trodde jeg at det var i boks, og søknad ble sendt. Etter et halvt år ble søknaden avvist av forvaltningsnivået, blant annet med den begrunnelsen at jeg hadde jobbet på kontor de siste årene og kanskje kunne omskoleres til slikt arbeid. Så gikk det noen måneder, det ble laget en mer omfattende utredning, denne gangen av en av Navs eksterne samarbeidspartnere. Konklusjonen var den samme som sist. Den forelå for et år siden, uten at det ennå er sendt oen ny søknad. Jeg er blitt møtt med velvilje av dem som er satt til å behandle meg i førstelinjen, men noe må være galt i denne etaten. At lista for å få uføretrygd skal ligge høyt, er greit nok, men det må kunne gå an å finne ut av dette og gi tilbakemelding innen rimelig tid. Jeg har selvsagt mest lyst til å si takk for meg til Nav, og slippe å forholde meg til dette tullet. Det ville jeg ha gjort umiddelbart den dagen jeg fylte 62 hvis jeg kunne fått AFP. Men på grunn av den lange saksbehandlingstiden har jeg nå mistet denne retten. Slik jeg forstår reglene, måtte jeg ha vært i minimum 20 prosents stilling det siste åre før uttak av AFP. Rimeligheten i at det skal være slik, forstår jeg ikke. Jeg har slitt med hardt fysisk arbeid siden jeg var ung. Om jeg må bruke den tida jeg har igjen til å slite for å holde hodet over vannet, kan ikke være i tråd med intensjonen i avtalefesta pensjon. Jeg har formelt opprettholdt mitt gamle ansettelses det blir tatt et initiativ for å endre dem. For dette har ikke vært noen god opplevelse. P. G. SVAR: Du har rett i at reglene i Fellesordningen (privat AFP) er svært kompliserte. Noen vil vel også karakterisere reglene som firkantet. Reglene er imidlertid rimelig klare: For å kunne ta ut AFP, må en være ansatt og reell arbeidstaker i minst 20 prosents stilling, ha en inntekt på minst 1 G, og arbeide fram til uttakspunktet for pensjon. Når en bruker uttrykket reell arbeidstaker, må en være på jobb og rent fysisk utføre et arbeid. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig bare å ha et ansettelsesforhold i forhold, og er vel «Jeg er blitt møtt med velvilje arbeidsledighet. fortsatt innmeldt i En ting er i alle fall av saksbehandlerne i førstelinjen, AFP-ordningen. sikkert: Dette blir Jeg har tidligere men noe må være galt med henvendt meg til systemet i Nav.» Fagforbundet i Oslo om denne problemstillingen, uten at jeg har fått svar. Så jeg håper Fagbladets eksperter kan gi meg en forklaring på hvorfor det må være slik at jeg ikke fortjener AFP, siden jeg ble for syk litt for tidlig etter et langt arbeidsliv. Og hvis dette er helt i tråd med reglene, forutsetter jeg at virksomheten. Det forutsettes også at arbeidstakeren er på jobb hver måned, og at arbeidet på årsbasis utgjør 20 prosent for at vilkåret om en femdel av full stilling skal være oppfylt. Det er fastsatt nærmere regler i de tilfellene arbeidstakeren av en eller annen grunn ikke arbeider hver måned. I løpet av arbeidsperioden (ansiennitetsperioden) på tre år før uttaksdato, kan en ha opptil 26 ukers opphold fra arbeid forutsatt at oppholdet ikke er på slutten eller begynnelsen av treårsperioden. Opphold grunnet sykdom utvides i denne perioden til opptil 52 uker uten at vedkommende mister retten til å ta ut AFP. Selv om AFP – privat er en god ordning, er partene i avtalen klar over at flere arbeidstakere av ulike årsaker uforskyldt kan falle utenfor ordningen. Det gjelder både ved sykdom og uførhet, ved virk somhetsoverdra gelse og ved temaer i 2017 når LO skal evaluere og forhandle om ordningen. Dersom en arbeidstaker i AFP-alder har svekket helse og er usikker på om en søknad om uføretrygd vil bli innvilget, er det ett råd vi kan gi: Ta kontakt med Nav i god tid før du fyller 62 år. Arvid Tønnesen, rådgiver i forhandlingsavdelingen Fagbladet 3/2016 < 25 fbaargang2016 fbseksjonKIR