KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Kulturskolelærere lønnes dårlig i Oslo Kulturskolelærere i Oslo tjener langt dårligere enn kulturskolelærere i alle andre kommuner. Tillitsvalgt Einar Bergem har regnet ut at samlet lønnsforskjell er 2,6 millioner kroner etter 40 år. Som tillitsvalgt får han også henvendelser fra andre som tilbys jobb i Oslo. De har funnet ut at lønna er bortimot hundre tusen kroner under lønnsnivået i nabokommunene. Noen av dem har derfor valgt ikke å ta jobb i Oslo. – Vi mister en del gode kandidater. Det er ikke forenlig med at Oslo kommune tar mål av seg til å være den kommunen i landet med høyest kompetanse, sier Einar Bergem til bladet Musikkultur. Tekst: Anne Myklebust Odland Vil ha rettigheter som andre Studentene ved fagskoler har færre rettigheter enn de som studerer i annen høyere utdanning. Det ønsker studentleder Silje Kjørholt å endre. – For å rekruttere studenter til fagskolene, må fagskoleutdanningen anerkjennes som en høyere yrkesfaglig utdanning, og likestilles med høgskolene og universitetene, skriver Kjørholt, som er leder i Organisasjonen for norske fagskolestudenter, ONF, i nettavisen Khrono. Studentene ved fagskolene må ha de samme rettighetene som andre studenter når det gjelder studiepoeng og medlemskap i studentsamskipnadene, fortsetter hun. Hun viser til at det bare er 16.000 fagskolestudenter, mot 250.000 på universiteter og høgskoler, til tross for at både regjeringen og NHO har sagt at de ønsker flere fagskolekandidater. Til høsten skal regjeringen legges fram en egen stortingsmelding om fagskoleutdanningen. PF NY PENSJON: Både arbeidsgiver- og arbeidstaker organisasjonen håper å få på plass en ny pensjonsløsning for de ansatte i private barnehager i vårens tariffoppgjør. Felles mål om ny pensjoni private barnehager colourbox.com Arbeidstakerorganisasjonene og Private barnehagers landsforbund (PBL) har et felles mål om å få på plass en ny pensjonsløsning i vårens lønnsoppgjør. Etter det Fagbladet kjenner til, er partene kommet et stykke på vei i diskusjonen om framtidas pensjonsløsning. Partene hadde et møte i Bodø i midten av februar der de ifølge en felles pressemelding er kommet nærmere hverandre i en del konkrete spørsmål om framtidig pensjon. Håper på bred støtte Men ingen av partene ønsker å gi noen opplysninger om hvor langt de er kommet og hva de eventuelt er blitt enige om. I tida fram mot hovedoppgjøret for private barnehager skal både arbeidsgiver- og arbeids takerorganisasjonene forankre sine synspunkter i egne organisasjoner, slik at den løsningen de håper å bli enige om i oppgjøret, har bred støtte. – Partene i barnehagesektoren har et felles ønske om å få til en ny ordning som er god for de ansatte, men som også gir større forutsigbarhet for arbeidsgiverne. Det er et godt utgangspunkt for forhandlinger, sier spesialrådgiver Steinar Fuglevaag i Fagforbundet. 1770 barnehager med rundt 26.000 ansatte er omfattet av PBLs tariffavtale med arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta. Flere alternativer De ansatte har i dag en ordning som likner mye på offentlig tjenestepensjon, en såkalt ytelsesbasert ordning der arbeidstakeren er garantert en utbetalt pensjon. Dette var ansett som en trygg og forutsigbar ordning for den ansatte, men pensjonsreformen og blant annet levealdersjustering har gjort den mindre forutsigbar. Den er heller ikke så forutsigbar for arbeidsgiver. Den andre ordningen er innskuddsbasert, og den er svært forutsigbar for arbeidsgiver, mens risikoen i større grad ligger hos den ansatte. En tredje ordning – hybridpensjon – har elementer fra begge, og mange arbeidstakerorganisasjoner ønsker som framtidig ordning for sine medlemmer. Tekst PER FLAKSTAD 28 < Fagbladet 3/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR