INTEGRERING Tok fagbrev – håper på heil stilling Dei fleste flyktningane som kjem til Flora, er motiverte for skule og arbeid. Difor ser framtida lys ut for distriktskommunen. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: LUDVIG SOLBERG Y Y othy Pathmajothy Kamala-Barnehage med åtte språk går også overskotet tilbake til komnathan (43) er mellom dei – Krokane barnehage, der Yothy munekassa. For overskot blir det som har teke fagbrev i Pathmajothy Kamalanathan arbei-sjølv om flyktningane får tilbod om barne- og ungdomsarbei-der, speglar Flora lokalsamfunn der meir skule enn lova krev. darfaget. Ho kom til Florø på fami-om lag 30 av 108 born kjem frå fa- «Distrikta treng inn- vandring» Arild Melvær, dagleg leiar av Innvandrarsenteret Nesten tretten prosent av dei liegjenforeining i 2003, og har no miliar med bakgrunn som immigran 12.000 innbyggjarane i Flora er arbeidd ti år i Krokane barnehage. tar. innvandrarar. Dei fleste er arbeids- Etter eitt år på skule 20 timar på Merete Moe, som er styrar på Kro innvandrarar, men over 40 prosent kveldstid annan kvar veke, tok ho kane, seier dei har arbeidd mykje for har flyktningbakgrunn. fagbrevet i haust. å få tak i tospråklege assistentar, og Sidan 1987 har kommunen teat dei no har tilsette og vikarar som ken imot og busett nesten 1400 Vil bu i Florø snakkar til saman åtte språk i tillegg flyktningar. Mest halvparten av – Eg har berre 50 prosent stilling, til norsk. flyktningane vert buande i kommen ynskjer å arbeide full tid, seier – Mange av dei tilsette byrja her munen, eit tal Melvær meiner er Yothy Pathmajothy Kamalanathan. som assistent fordi dei meistra to ganske bra for ein distriktskom- Likevel trivs ho godt i barnehagen språk, fortel Moe. Etter kvart fekk mune. og i Florø, og ho kjenner seg sikker dei fast stilling, anten som assistent Flora er ein av få kommunar, og på at ho og familien vil bli buande i eller som fagarbeidar. Dei vel 25 års den einaste i Sogn og Fjordane, Flora. verka i barnehagen er fordelte på 31 som sjølv tek hand om asylmottak Ein som er glad for at Yothy og tilsette. I tillegg kjem to stillingar i og skolering av flyktningane. Ni av familien hennar kjenner seg heime i administrasjonen. Mange av dei dei andre asylmottaka i fylket blir kommunen, er Arild Melvær, dagleg faste har ikkje full stilling, men fyller drifta av kommersielle aktørar og leiar av Innvandrarsenteret KF opp med vikariat som tospråkleg as-eitt av Norsk Folkehjelp. (kommunalt føretak). sistent. Det kommunale føretaket Inn – Me ynskjer at flyktningane skal vandrarsenteret i Florø er delt inn trivast, klare seg sjølve og bli ein del Ein internasjonal kommune i tre einingar; asylmottak med 190 av våre varige innbyggjarar, seier Flora kommune tek sjølv hand om plassar, integreringsavdeling og han. asylsøkjarane og flyktningane. Då vaksenopplæring. 32 < Fagbladet 3/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR