SEKSJONSLEDER Ny nettportal på sju språk Pensjonskonfl ikten er lett å løse For første gang på mange år har et tariffoppgjør gått helt i stå. I tariffoppgjøret for kulturarbeiderne er det ingen som vil bryte forhandlingene, men heller ingen som vil fortsette. Situasjonen er fastlåst, og årsaken er strid om pensjon. Bakgrunnen for konflikten er at arbeidsgiverne for de ansatte i teater, orkester, ballett og opera ba de ansatte om å være med på å vurdere alternativer til dagens ytelses basert pensjon. Dagens ordning gir røde tall og truer driften av flere scener, blant annet på grunn av uhensiktsmessige regnskapsregler. Arbeidstakerne takket ja til invitasjonen, men stilte noen krav: En ny pensjonsordning må være forutsigbar, livsvarig og lik for kvinner og menn. Dette ligger i dagens ordning. Med disse kravene ble idyllen brutt. Hybridpensjonen inneholder disse elementene. Den er en slags innskuddspensjon, men fordeler risikoen «En ny pensjonsordning må mellom arbeidstaker, være forutsigbar, livsvarig og arbeidsgiver og lik for kvinner og menn.» pensjonsleverandør. Siden kvinner lever lenger enn menn, må premien være litt høyere for at de skal være sikret lik utbetaling. Arbeidsgiver foreningen Spekter, som fører forhandlingene for arbeidsgiversiden, sa nei. De vil ha en ren innskuddspensjon. Beregninger fra Sparebank1 viser at en ung kvinne med moderat inntekt vil få 36.000 mer i året med hybridpensjon. Det er overraskende at Spekter tillater seg å fremme krav som fører til forskjellsbehandling. Hybridpensjonen er livsvarig og vil gi høyere pensjon, også for menn. Det er uforståelig at Spekter ikke vil ha en dialog. Det var de som inviterte til å vurdere pensjonsordningen, det er de som representerer institusjonene som taper på dette for hver uke som går, og det er den samme organisasjonen som taler varmt for likestilling i en rekke andre sammenhenger. Hybridpensjonsordningen er et columbi egg, det er bare å si ja som gjenstår. METTE HENRIKSEN AAS skjermdump skolekassa.no Konferanse for SFO-ledere 19. og 20. mai arrangerer Fagforbundet konferanse for SFO-ledere. Årets konferanse vil i første rekke dreie seg om kvalitetsarbeid i SFO, ernæring og fysisk aktivitet og framtidas SFO. Påmeldingsfrist er 14. april, og detaljert program kommer senere. PF Kulturkonferanse i Fredrikstad I februar ble nettstedet skolekassa.no lansert. Dette er en nettportal der barn og unge som bor i asylmottak kan lære norsk og andre fag. Nettportalen er ikke ment som en erstatning for opplæring, men som en støtte i det tilbudet elevene får. Det er Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, Nafo, som har utviklet skolekassa.no sammen med Høgskolen i Oslo og Akershus på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Nettsiden har menyer på seks språk i tillegg til norsk: Film om barn med problemer I februar ble filmen «Se meg, snakk med meg» lansert i Skien. Hilde Jeanette Løberg fra Kompetansesenter Rus, avdeling Sør, har det faglige ansvaret for filmen som handler om å snakke med og lytte til barn med problemer. Hun håper den vil bidra til å øke bevisstheten om å snakke arabisk, engelsk, dari, kurmanji, pashto og tigrinja, og læreressursene er i fagene norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag fra første til tiende trinn. I tillegg fins det samlinger av flerspråklige ordbøker og nyhetssendinger. PF med barn som vi tror har det vanskelig, og at det kan utgjøre en forskjell i dette barnets liv. Filmen fins på nett, og der fins også en PDF-fil som Løberg har laget om hvordan ansatte i barnehager, skoleverket og SFO kan bruke filmen. PF Fagforbundets konferanse «Kultur – mangfold gir muligheter» blir arrangert i Fredrikstad 11. og 12. april. Blant innlederne er Irene Østbø som skal snakke om kultur som fag eller virkemiddel i forbindelse med jobben som prosjektleder for «Fredrikstad 450 år». Kultursjef Grete Skjelbred i Spydeberg kommune skal innlede om kulturens rolle i kommunereformen, mens André Ruud fra Drammen tar for seg kultur i et integreringsperspektiv. I løpet av konferansen blir det også et besøk på Fredrikstad kino og en omvisning i Gamlebyen. PF 38 < Fagbladet 3/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR