Fagbladet 3/2016 < 35 Barn ble slått i skolen «Den som sparer på riset, hater sin sønn, den som elsker ham, tukter ham tidlig,» kan Bibelen fortelle oss. Den norske skolen tok dette rådet bokstavelig. Da Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark fi kk tilsendt gamle skoleprotokoller som dokumenterte skolestraffen her til lands, fant de ut at dette ville de ikke bare gjemme bort i arkivet. De lagde i stedet et større formidlingsprosjekt. Dovne barn kan straffes De siste par årene har historiker Knut Jordheim formidlet til over 1000 lærere og rektorer med statens myndighet i ryggen kunne slå elevene. for «lærere og lærerinder» ved Tønsberg folkeskole i 1905: «Naar et barn udviser dovenskab, ulydighed eller anden slet opførsel, er læreren berettiget til, naar formaninger har vist sig skolestraffe, dog kan legemlig revselse kun anvendes efter samraad med og i overvær af bestyreren, klasseforstander eller medlærer.» – Protokollene tok oss med til ei tid da skolens oppdragende funksjon gikk veldig langt. Elever som avvek fra forventet adferd, kunne straffes med ris og spanskrør, forteller Knut Jordheim ved Interkommunalt arkiv (IKA) i Kongsberg. Tegneserie om straff Straff i skolen-prosjektet ble til fordi IKA Kongsberg mente det var viktig å nå ut til allmennheten med sin virksomhet, være mer synlig og vise hvorfor det er viktig å satse på arkiver. Med utgangspunkt i straffeprotokollene fra den gamle folkeskolen, ga arkivet en gruppe tegneserieskapere utfordringen med å skape egne historier med grunnlag i kildene. Det dystre bakteppet ga serieskaperne inspirasjon til et seriehefte som arkivet kalte Straff i skolen. Fortellinger om skolestraff har vært kjent, for eksempel i forfatterskapet til Alexander Kielland. Men nå kunne også offi sielle straffeprotokoller dokumentere denne historien og vise systematikken i avstraffelsene. Barn ble slått ihjel – Dette er ei tid vi helst vil fortrenge. I 1881 rapporterte Morgenbladet om et barn som døde, slått i hjel, etter de vergeløse. I 1936 ble det forbudt med ris og spanskrør i skolen, altså de groveste formene for fysisk avstraffelse. Først i 1987 ble det ulovlig å slå barn. Innvandrerbarn med erfaring – Det er blitt mange spennende samtaler ut av dette prosjektet, om synet på barn, oppdragelse, straff og pedagogikk. Ekstra interessant har det vært når innvandrerbarn har fortalt om sine egne erfaringer med skolestraff fra land de kommer fra, forteller Jordheim. I 2013 fi kk IKA Kongsberg en pris av Arkivmøtet for prosjektet Straff i skolen. vene på gulvet, noe som ikke er tillatt, siden det da lettere kommer vann, slam og skitt på dem. Innen 48 timer har muggen begynt å spire og spre seg. Gamle dokumenter er god næring for mugg og sopp. Dokumenteieren får det da fryktelig travelt med å begynne å tørke dokumentene, skal hun unngå muggskader. Også arkiver som ser rene og fi ne ut, kan godt være i ferd med å bli ødelagt. I tilfeller der dokumentene langt på vei er oppspist, forsøker ansatte ved Interkommunalt arkiv å skille arkene fra hverandre, før de avfotograferes. Det samme gjelder i tilfeller der dokumenter er skadde av sot etter brann. I tilfeller der IKA Kongsberg får inn mye vått materiale, fi ns det en måte å kjøpe seg tid – ved å pakke arkivene over i små pakker og legge dem i en fryser. Da stopper oppspisingen, og de kan ta opp små mengder om gangen for tining og rensing. Mange vil lære Når dokumentene er ferdig preparert og friskmeldt settes de i rent-rommet, før de går videre til arkivmagasinet. – Stadig vekk får IKA Kongsberg også henvendelser fra andre som trenger hjelp til å redde sine dokumenter, men som oftest er svaret nei, selv om de som spør er desperate – vi har ikke kapasitet, forteller daglig leder Wenche Risdal Lund. elever historien om hvordan Som det står i en instruks frugtesløse, at anvende de sedvanlige straff i skolen. Det skapte stor debatt i den tidas offentlighet. Foreldrene reiste sak mot skolen, men tapte. Likevel var mange som klagde, og det begynte å trenge seg fram en bevissthet om å verge 1 STRAFF SKOLEN2.utg. straff i skolen_2_utg.indd 1 31.01.2013 10:16:15 STRAFFEPROTOKOLL: Arkivet gir historiker Knut J. Jordheim oversikt over hva slags straff skoleelever måtte fi nne seg i. fbaargang2016 fbseksjonKON