SEKSJONSLEIAR Utfordringar i kø Etter ei vellukka fylkessamling og ein toppaktuell eForvaltningskonferanse, har vi store og spennande utfordringar framfor oss. Det gjeld i eigen organisasjon og i arbeidslivet elles. Eg gler meg. Det er alltid kjekt å møte tillitsvalde frå fylker og faggrupper. Runden vi har på å dele erfaringar viser at seksjonsarbeidet går svært bra for dei fleste, men at ikkje alt er på plass. I ein organisasjonsmodell er det med ulike menneske, så det er naturleg at det går litt i rykk og napp. For kvar gong vi møtes er det nye byggjeklossar som er på plass. Eg vil takke alle som gjer ein så god jobb i fylker og fagforeiningar at Seksjon kontor og administrasjon sine medlemmer merker at dei har ein stor og viktig plass i Fagfor bundet. Vi treng å vere «Det er viktigare enn noko sterke i eit samfunn sinne at ei sterk fagrørsle er som utfordrar kollektiv med på å bestemme korleis arbeids tenkjemåte og samhald. livet skal utvikla seg.» På eForvaltningskon feransen var det mange innlegg, og alle viser at digital utvikling går fortare enn nokon gong. Aldri har vel temaet digital utvikling vore meir aktuelt eller synleg i den offentlege debatten enn det har vore i etterkant av NHO sin årskonferanse 2016. Sintef leverte ein rapport til årskonferansen om kva for innverknad teknologiske endringar vil ha på norsk nærings- og arbeidsliv. I rapporten konkluderer dei med at dei fleste sektorar vil merkje teknologiendringane. Takten og styrken i korleis teknologien skal påverka oss, er ifølgje Sintef avhengig av konkurransesituasjonen, realkompetansen til dei tilsette og viljen til å bruke dei moglegheitene som ligg i endringane. Det er viktigare enn nokosinne at ei sterk fagrørsle er med på å bestemme korleis arbeidslivet skal utvikla seg. Framtida er faktisk noko vi kan styre og påverke. Britt Silseth Gjelda doblet seg Siden finanskriseåret 2008 har norske kommuners samlede gjeld doblet seg. I samme periode har den kortsiktige gjelda blitt 15 ganger høyere, uten at det vises i kommuneregnskapene. VV Vil ha fridagen tilbake Helt frem til 2010 hadde de ansatte i Tønsberg kommune fri på sankthansdagen. Nå går fag foreningene i kommunen rettens vei for å få fridagen tilbake. – Dette er gammel hevd, sier leder Hilde Sørdalen, i Fagforbundet Tønsberg. VV Ny Altinn-strategi En ny, langsiktig strategi for Altinn har vært på høring. Strategien går i korthet ut på at Altinn får en mer sentral pådriverrolle i digitaliseringen av offentlig sektor, at den skal være for alle, og at innbyggertjenester og kommunesektoren blir nytt satsingsområde. Utgangspunktet er Altinns suksess i digitaliseringen av offentlig sektor, både i forhold til forenkling av utsendelse av selvangivelsen, men primært i forhold til forenkling av innrapportering fra og til Elektronisk uravstemning Stemmeurna blir historie. Fagforbundet skal gjennomføre elektroniske uravstemninger i vårens tariffoppgjør. Alle medlemmer Fagforbundet har et telefonnummer til, vil få en SMS med en lenke der du kan lese om oppgjøret, og der du enkelt kan stemme JA eller NEI til resultatet. – Vi håper det vil bety at flere gir uttrykk for meningen sin, sier Grethe Sørensen i forbundets forhandlingsavdeling. Det skal fortsatt være mulig å stemme skriftlig. Eller fra din egen datamaskin. Håpet er at det elektroniske valget skal bli sikkert og avlaste de tillitsvalgte. De tillitsvalgte jobber nå på spreng for å finne telefonnummeret til flest mulig medlemmer. VV næringslivet. Stadig flere tjenester utvikles, og det er i alt 42 etater som nå bruker Altinn som plattform for tjenesteproduksjon. Det pekes på milliardgevinster av denne satsingen, både for næringslivet og for offentlig sektor. – For at Altinn skal være en løsning i toppsjiktet, må vi fortsette å videreutvikle plattformen og samarbeidet. Jeg håper på å motta mange gode synspunkter og innspill om dette, sier næringsminister Monica Mæland. VV Trepartssamarbeid i ny kommune Øksnes kommune vil forsøke lokalt trepartssamarbeid. Fagforbundets hovedtillitsvalgt, ordføreren og personalsjefen er i gang med planleggingen. De tre partene er enige om hvilke områder de skal samarbeide om: sykefravær og omdømmearbeid. VV 38 < Fagbladet 3/2016 fbaargang2016 fbseksjonKON