BARNEVERN Meldeplikt trumfer taushetsplikt I kjølvannet av saker om vold og seksuelle overgrep mot barn kommer alltid debatten om taushetsplikt og meldeplikt. Tekst og foto: KATHRINE GEARD F F or tre år siden leverte Nova (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) en rapport om praktiseringen av taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett mellom samarbeidende offentlige tjenester. Et viktig funn var at selv om opplysningsplikten til barnevernstjenesten er godt kjent blant profesjonsutøvere, kvier mange ansatte seg for å melde fra. De er usikre på hvor mye som skal til. Forskerne bak Nova-rapporten etterlyste nylig handling fra regjeringens side. De vil forenkle et komplisert og fragmentert lovverk. I et felles innlegg opplyste statsrådene Horne, Røe Isaksen, Høie og Anundsen at arbeidsgrupper er i sving for å følge opp rapporten. De understreket samtidig at de største utfordringene ikke er knyttet til lovverkets innhold, men hvordan regelverket formidles og forstås av dem som bruker det. Vi har spurt både fagfolk og myndigheter om deres syn på regelverk, praksis og systemsvikt. TAUSHETSPLIKT: Alle offentlig ansatte og helse personell plikter å hindre atandre får adgang til fortrolige opplysninger om personlige forhold. OPPLYSNINGSRETT: Den lovbestemteadgangen ansatte har til å viderebringepersonfølsomme opplysninger tilsamarbeidspartnere dersom det ernødvendig for å hjelpe barnet og familien. OPPLYSNINGSPLIKT: Profesjonsutøveresplikt til å gi opplysninger til politi ellerbarnevernstjenesten på nærmerebestemte vilkår. 46 < Fagbladet 3/2016 fbaargang2016 fbseksjonKON