350.000var medlemmer i Fagforbundet i sluttenav februar. Det er 7188 flere enn på sammetid i fjor. 350.000var medlemmer i Fagforbundet i sluttenav februar. Det er 7188 flere enn på sammetid i fjor. oRDFøRERE GåR UT MOT sANNER Seks av ti norske ordførere har underskrevet på et opprop der kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner beskyldes for å tvinge kommuner til å slå seg sammen. Årsaken er at regjeringen har foreslått et nytt inntektssystem der fullt basistilskudd til alle er droppet og erstattet med et basistilskudd beregnet ut fra befolkningstetthet. Det betyr at store kommuner med mange innbyggere får mest penger, mens små kommuner ikke vil ha råd til å la være å slå seg sammen. FOTO: mARTIN GUTTORMSEN sLøRDAL CLOURBOX.COM FORNØYD: Fagforbundet mener det er riktig at LOs representantskap vil prioritere kvinnelønn og likelønn i årets tariffoppgjør. LO prioriterer likelønnog kvinnelønn sELV OM DET ER LITE å FORHANDLE OM I åRETS TARIFFOPPGJøR, VIL lo FREMME SæRSKILTE øKONOMISKE KRAV FOR LAVTLøNTE OG PRIORITERE KVINNEDOMINERTE GRUPPER I OFFENTLIG SEKTOR. Leder i Fagforbundet, Mette Nord, er fornøyd dustri til å hisse seg opp: – Det er fullstendig håpmed at kvinnedominerte grupper i offentlig sek-løst at lønningene i offentlig sektor øker mer enn tor skal prioriteres. i de konkurranseutsatte næringene. Det er disse – Det er avgjørende at vi benytter lønnsopp-frontfagene som må bestemme lønnsutviklingen. gjørene til å fremme krav om likelønn og stoppe Mette Nord tar kritikken med stor ro: – Vi har lavlønnsutviklingen, sier hun. hatt et lønnsetterslep de siste årene som vi fikk Fagforbundets leder framhever også at det skal kompensert for i 2015. Hvis vi ser lønnsutviklinstilles særskilte økonomiske krav for lavlønte som gen over en lengre periode, er ikke utslagene så ikke har lokale forhandlinger, eller tradisjonelt får store, sier hun. lite ut av dem. KLARERE SPRåK I KOMMUNENE KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har opprettet en støtteordning for å oppmuntre kommuner og fylkeskommuner til å ta tak i egen skrivepraksis. Det er satt av en million kroner som skal brukes til å gjøre språket som blir brukt av kommunene mer folkelig. Søknadsfristen er 1. mai. Oppgjøret i privat sektor mellom Fellesforbundet og NHO begynner 8. mars, og oppgjøret i kommunesektoren starter 6. april. tOK IGJEN LøNNSETTERSLEP Tall fra Teknisk beregningsutvalg viser at ansatte i kommunene har hatt en lønnsvekst på 3,25 prosent i 2015, mens industriansatte hadde en lønnsøkning på 2,5 prosent. Dette har fått leder Stein Lier Hansen i Norsk In- oFFENTLIG KVALITET Selv om frontfagene i industrien bestemmer rammene for tariffoppgjøret, mener Mette Nord det er viktig at offentlig ansatte ikke blir hengende etter. – Kvaliteten på de offentlige tjenestene i Norge er avhengig av at kommunene klarer å rekruttere kunnskapsrike og dyktige medarbeidere, og da spiller lønn en viktig rolle, mener hun. tEKST: PER FLAKSTAD FAGBLADET 3⁄2016 , 7 fbaargang2016 fbseksjonSAM