Fagbrev uten Trenger jobb etter læretida å miste inntekt 20 prosent av voksne mellom 25 og 66 år har bare fullført grunnskoleutdanning. Kunnskapsdepartementets rapport Utdanning og arbeidsmarkedet viser at det vil bli lavere etterspørsel etter arbeidskraft som bare har gjennomført grunnskole. Samtidig vil behovet for arbeidskraft med yrkesfaglig utdanning øke. – Behovet for faglært arbeidskraft kan ikke dekkes bare gjennom å rekruttere ungdom til yrkesfag. Det er derfor en god investering å gi ufaglærte som allerede er i jobb, mulighet til å skolere seg, sier Xeni Dimakos, fungerende direktør i Vox. Han har stor tro på at flere voksne vil ta fagbrev hvis de kan ta opplæring uten å miste inntekt. KES Sprøyterom i Bergen Bergen har de siste årene hatt mellom 30 og 40 overdosedødsfall hvert år. Det er i Europatoppen etter folketall. Byråd Erlend Horn forteller til rusfeltet.no at Bergen kommune har besluttet å etablere et sprøterom som trolig vil være i drift fra september 2016. Bakgrunnen er et ønske om skadereduksjon, trygghet og verdighet for dem som lever et liv med rusavhengighet. KES I løpet av få år er antall lærlinger i helsearbeiderfaget tredoblet i Helse Nord. Sykehusene i Nord- Norge tok inn 30 lærlinger i 2015. Helse Nord tar nå ansvar for å rekruttere og utdanne helsefagarbeidere. I 2013 bestemte de seg for å øke antall lærlinger med 40 prosent i løpet av fire år. Dette målet kan bli overoppfylt fra ti lærlinger som tok fagbrev i 2010 til et inntak på 30 i 2015. – Ingen av dem skal slutte før de har tatt fagbrev, lover Veronica Jacobsen i lærlingprosjektet i Helse Nord. Sammen med Anita Mentzoni-Einarsen fortalte hun deltakerne på Fagforbundets sykehuskonferanse om resultatene av prosjektet så langt. De to er henholdsvis fagansvarlig for helsefagarbeiderne og HR-rådgiver. Får jobb etterpå De to mener at samfunnsansvaret ikke stopper ved å utdanne lærlinger. – Det er også spørsmål om hvor mange som fullfører, og hvor mange vi ansetter, sier Mentzoni-Einarsen. Hun opplyser at helseforetakene foreløpig bare har ansatt 20 prosent av helsefagarbeiderne som har tatt fagbrev i sykehus, og at de kun har fått små stillinger. – Hvis vi ikke gir dem jobb når de er ferdige, utdanner vi folk til arbeidsløshet, og det vil vi ikke. VIL MER: Helse Nord har økt rekrutteringen av lærlinger. Nå vil Veronica Jacobsen, Grethe Ernø Johansen og Anita Mentzoni- Einarsen også skaffe dem jobb i sykehusene. Tillegg til veiledere Grethe Ernø Johansen, prosjektansvarlig i Finnmarkssykehuset, sier de gode resultatene kommer av målrettet og systematisk arbeid – blant annet for å motivere og skolere veiledere. Hun mener det kan være klokt å innføre et funksjonstillegg for veiledere som skaffer seg formell kompetanse eller som får formalisert sin realkompetanse. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Utdanningen passer ikke deltidsansatte – Dagens modell for fagopplæringen passer ikke for voksne. Samtidig er vi helt avhengig av dem for å dekke samfunnets behov for kvalifisert arbeidskraft i framtida, sier Jan Grund til Kommunal Rapports nettavis. Grund er professor i helseøkonomi ved Høgskolen i Oslo og Akershus og har ledet et utvalg som har vurdert kvaliteten på fagopplæringen i helse- og sosialfag på oppdrag for Utdanningsdirektoratet. Mens den tidligere hjelpepleierutdanningen i hovedsak rekrutterte voksne kvinner inn i helsevesenet, er det nesten bare ungdom på dagens helsefagutdanning. Omleggingen med Reform 94 hadde til formål å rekruttere flere unge inn i yrket. Men samtidig ble døra stengt for mange voksne. Halvparten av dem som tar fagbrev i helsearbeiderfag, gjør det som praksiskandidater. Praksiskandi datordningen gir ufaglærte ansatte en mulighet til å ta fagbrev for å dokumentere kompetansen de har tilegnet seg i yrket. Men de mange deltidsansatte i helsevesenet stenges ute fra denne ordningen fordi det stilles krav om minst fem år i fulltidsstilling. Utvalget foreslår at ordningen mykes opp ved å tillate store deltidsstillinger og gjøre bruk av realkompetansevurderinger. KES colourbox.com Fagbladet 4/2016 < 29 fbaargang2016 fbseksjonHEL