Oversikt for ledelsen gir – Jeg får jobbe som det passer i min hverdag. Med sjefens godkjenning, sier Veronica Cortes Amdam. En ny regnemodell får deler av æren for god oversikt over ressursbruken og fleksibiliteten for ansatte i Drammen. Tekst: TITTI BRUN Foto: WERNER JUVIK H H elsefagarbeider Veronica Cortes Amdam og Birger Trond Pedersen (96), og kanskje hunden Ariel, har fått det bedre. Veronicas hverdag, både på jobb og hjemme, er blitt lettere etter at Hamborgstrøm bo og servicesenter innførte samarbeidsturnus. I bunn ligger fortsatt en fast turnus, men på justerings møtene hver sjette uke kan hun komme med øn sker om forandring. – Det er blitt mye lettere å be om å få bytte vakt, nå er det helt lov å komme med ønsker. Gratis regnemodell For å finne starten på Veronicas lettere hverdag, må vi nøste oss bakover i tid og oppover på leder- og politisk nivå. Drammen kommune var med i prosjektet «Sammen om en bedre kommune», et samarbeid mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte. Ett mål var å øke andelen heltids ansatte, og å løse turnustrøbbel i helger. Drammen ble i 2013 testkommune for en ny digital regnemodell «Kostnader og gevinster ved redusert deltid». Den er et verktøy for å gi ledere grunnlag for å utnyttelse av ressursene i helse- og sosialtjenesten best mulig. Ved å flytte tyngde punktet eller skyve på vakter, eller endre stillings brøker, viser regnemodellen umiddelbart hvordan utslaget blir for bruker, økonomi og fagkompetanse. I tillegg tar den hensyn til arbeidsmiljøloven. Verktøy for ledelsen – Det fins ikke maken til denne modellen. Den har med alle variablene: brukerne og ansatte, økonomi og fagkvalitet, sier Lisbeth Bakken, som leder utviklingsenheten i helseog sosialsektoren i Drammen kommune. Hun har bakgrunn som hjelpepleier, sykepleier og har en master i helseledelse og økonomi. Lisbeth Bakken, som – Et praktisk verktøy leder utviklingsensom gir oversikt over resheten i helse- og sosialsektoren. sursbruken, ikke bare den økonomiske. På et øye-HUND ETTER SMULER: blikk kan vi se hvordan en endring i stillingsbrøk Ariel får kos av Birger slår ut, om brukeren møter 15 eller 25 hjelpere, og om det er faglig kompetanse på vakt. Trond Pedersen (96) og helsefagarbeider Veronica Cortes Amdam. Heltidshjulet Utgangspunktet for hele regnemodellen er å vise gevinster ved en heltidskultur. Bakken er ikke i < 36 < Fagbladet 4/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL