KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST Må bedre kjøkkenrutinene Mattilsynet i Hedmark har inspisert 82 barnehager i fylket, og 34 av dem fikk pålegg om å utbedre kjøkkenrutinene sine. Halvparten av påleggene gjelder manglende vedlikehold og utbedring av kjøkken. Den andre halvparten fikk pålegg om å utbedre rutiner, internkontroll og driftsrutiner. – Her har barnehagene et forbed- rings potensial. For å ivareta mattryggheten, må de sørge for å ha kontroll og styring med håndtering og servering av mat, sier avdelingssjef Siv Jorunn Nordlund ved Mattilsynet i Glåmdal og Østerdal i en pressemelding. PF ØKER: Antall barn på venteliste til barnehageplass økte fra 8334 til 10.411 fra 2014 til i fjor. Flere barnehagebarnpå venteliste Foto: Per Flakstad Illustrasjonsfoto: Sidsel Hjelme MATTRYGGHET: Mange barnehager i Barnehagetallene Skuffende skal gis rett til plass fra den – Dette er skuffende, sier Aps måneden de fyller ett år. for 2015 er offent- Hedmark må utbedre kjøkkenrutinene sine. Gjennomgang av de yrkesfaglige tilbudene Ni faglige råd holder i disse dager på å sluttføre en gjennomgang av de yrkesfaglige utdanningstilbudene. Dette er et ledd i arbeidet med å styrke kvaliteten på yrkesutdanningen og å gjøre tilbudet mer relevant i forhold til arbeidslivets behov for fagarbeidere. Utdanningsdirektoratet vil så gjennomgå og sammenstille alle forslagene til endringer. En anbefaling skal sendes til Kunnskapsdepartementet innen 30. september, og etter en behandling i departementet, vil forslagene bli sendt ut på høring. PF liggjort, og de viser blant annet at flere barn står på venteliste. Økningen er størst for barn mellom null og ett år, der antall barn i kø har steget fra 2398 i 2014 til 3883 i fjor. Totalt viser 2015-tallene en venteliste på 10.411 barn, ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet. Alle kommunene oppfyller retten til plass. Det betyr at barna på venteliste ikke har rett til plass, enten fordi de er født etter fristen eller fordi foreldrene har søkt plass etter hovedopptaket. Noen har søkt plass i en annen kommune enn den de bor i. Arild Grande i av familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Han mener Høyre lenge har snakket om løpende barnehageopptak, samtidig som køene har vokst. – Kunnskapsministeren glemmer at han også er minister for de aller minste, sier Grande til NTB. Mer penger bevilget Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Birgitte Jordahl sier at det ble bevilget penger i fjor som skal gi mulighet til å etablere 3400 småbarnsplasser. – I tillegg har vi nylig hatt høring om et forslag om å endre barnehageloven slik at ettåringer, født mellom 1. september og 31. oktober Flere fagarbeidere Tallene fra 2015 viser også at antall barne- og ungdomsarbeidere har økt noe i forhold til året før, fra 10.758 i 2014 til 11.600 i fjor. Etter påtrykk fra blant andre Fagforbundet kom barne- og ungdomsarbeidere inn i statistikken som egen kategori i 2014. Tidligere ble alle uten pedagogisk utdanning kategorisert som assistenter. Hvis familiebarnehager regnes med, viser tallene fra Utdanningsdirektoratet også at det er flere private enn kommunale barnehager, og at antall barnehager synker. I 2011 var det 6340, i fjor var det 5971. Tekst: PER FLAKSTAD 28 < Fagbladet 4/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR