colourbox.com colourbox.com helse. Et viktig perspektiv er distinksjonen mellom tverrfaglighet og flerfaglighet. Tanken bak tverrfaglighet er å oppnå et optimalt behandlingsutfall gjennom å gi et bredt tilbud til brukeren som belyser ulike aspekter og ivaretar faglige behov. I enkelte tilfeller kan dette føre til at teamet blir mer konsentrert om konsensus – å inkludere alle teammedlemmenes mening – noe som kan utfordre en optimal beslutning. I spesialisthelsetjenesten er det ofte miljøterapeutene som utfører delegerte arbeidsoppgaver i en behandlingsplan, underlagt pasientansvarlig lege eller psykolog. I Front-team arbeider vi på ulike arenaer som krever at beslutninger tas fortløpende. Vi tenker at miljøterapi kan gi mulige begrensninger med tanke på behandling og ansvar. Du kan som høyskoleutdannet være ansatt som pasientansvarlig et sted og miljøterapeut et annet sted. Interessant nok kan også ansvaret avhenge av når på døgnet du jobber. En nattvakt kan for eksempel ha større beslutningsmyndighet enn dagvakt. Det er fra vårt ståsted uklart hvilken retning miljøterapien tar. Nye terapiformer og metoder vil utvikles, med påfølgende muligheter og utfordringer. Det fins videreutdanninger i miljøterapi; kanskje burde det vært en egen grunnutdanning? Og utdanningsløpet bør gjenspeiles i en klinisk hverdag inkludert stillingskategorier. I et brukerperspektiv bør det i betydelig grad tydeliggjøres hvilke forventninger pasienter og pårørende kan ha til den kliniske utførelsen. For leger og psykologer er dette tydelig, og det bør det også være for de andre enkeltstående profesjonene. Kan vi som miljøterapeuter erstattes med hvem som helst? Litteratur Kringlen, E. (2001). Psykiatriens samtidshistorie. Oslo: Universitetsforlaget Skårderud, F. Sommerfeldt, B. (2014). Miljøterapiboken, mentalisering som holdning og handling. Oslo: Gyldendal akademisk 1. utg., 2. opplag Utne, B. (2005). Miljøterapeutisk behandling, mangfold og muligheter. Tidsskrift for psykisk helsearbeid; 2(4)441-3 Vatne, S. (2006). Korrigere og anerkjenne: relasjonens betydning i miljøterapi. Oslo: Gyldendal akademisk. Nettartikler Langø Kristiansen, P. (2015). Miljøterapi kamuflerer inkompetanse. Tidsskriftet Sykepleien, VOL 103, lest 05.01.2016 Fagbladet 4/2016 < 37 fbaargang2016 fbseksjonKIR