SEKSJONSLEDER Stipend til bibliotek-kongress i Columbus Også i år kan bibliotekansatte betydning, og reisestipendet er søke om stipend for å dra til den opprettet for å inspirere årlige Ifla-kongressen som i 2016 tillitsvalgte til å engasjere seg i Handling foran ord Rett før påske lanserte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen stortingsmeldingen «Tid for lek og læring – bedre innhold i barnehagen». Meldingen er primært konsentrert om barnehagens innhold og oppgaver. Ambisjonen er å utvikle barnehagetilbudet slik at alle barn får et tilbud av god kvalitet. Jeg har store forventninger til at kunnskapsministeren vil følge opp de fine målene med handling. God kvalitet i barnehagene er avhengig av nok bemanning og kompetansen til dem som er mest sammen med barna. Vi forventer at regjeringen med denne meldingen vil styrke bemanningen og kompetansen i barnehagene. Om de yngste barna skriver regjeringen at «de har et spesielt behov for tilstrekkelig voksentetthet». Det er en ambisjon alle støtter, men dessverre sier ikke regjeringen noe om hvordan de vil følge opp kravet fra Stortinget om en bemanningsnorm innen 2020. Det er derfor trist å se at kunnskapsministeren kaster bort muligheten til å innføre det enkelttiltaket som kanskje vil øke kvaliteten mest. Videre beskrives ansvarsfordelingen i barnehagene. Fagforbundet krever at også barne- og ungdomsarbeiderne inkluderes her. Betydningen av deres praktisk- Vi forventer pedagogiske kompetanse må å bli involvert inkluderes i offentlige dokumenter i å finne svaret på som tar for seg hva slags barnehager hvordan vi kan styrke vi vil ha. de ansattes språk- Regjeringen vil lovfeste et krav om kompetanse. norskkunnskaper for de ansatte i barnehagen. Vi er bekymret for at kunnskapsministeren med dette vil avskilte mange barnehageansatte. Men med krav må det også følge tilbud om å styrke egen språkkompetanse. Vi forventer å bli involvert i å finne svaret på hvordan vi kan styrke de ansattes språkkompetanse. Fagforbundet vil bruke enhver anledning til å ansvarliggjøre regjeringen og minne dem på at denne meldingen forplikter til handling. METTE HENRIKSEN AAS arrangeres i Columbus i USA. dette arbeidet. Fagforbundet ønsker å bidra Stipendet er på 20.000 til mer oppmerksomhet rundt kroner, og kan deles på to bibliotekets samfunnsmessige personer. PF Ernæring er viktig i skolen Fagforbundets faggruppe for Faggruppa mener også at skole har blant annet det er viktig å synliggjøre den diskutert skolemåltid. Dette kunnskapen som fagutdaner ulikt organisert rundt om, nede barne- og ungdomsarog faggruppa mener det er beidere har om ernæring, og viktig at å få oversikt over bidra til at den blir mer kjent hvordan situasjonen er i den og brukt. PF norske skolen. Ti punkter for godt kulturarbeid Det er utarbeidet ti Slik ser lista ut: punkter for godt 1. Kultur er lovpålagt. kulturarbeid som både 2. Bli kjent med kommunens skal bidra til å vise at kulturfaglige kompetanse. kultur som en egenverdi 3. Kulturaktivitet har en verdi og at kultur kan brukes ut over seg selv. som et verktøy i ulike 4. Få oversikt over kulturlivet sammenhenger, for der du selv jobber/bor. eksempel integrering. 5. Bruk det lokale kulturlivet. Målgruppa for ei slik 6. Støtt opp om den kulturelle liste er blant andre grunnmuren. tillitsvalgte i forbundet. 7. Ha respekt for andres arbeid. De ti punktene er delvis 8. Talent og bredde – to sider av et resultat av gruppesamme sak. arbeid på Seksjon kirke, 9. Kulturformidling på kulturens kultur og oppveksts premisser. oktoberkonferanse i fjor. 10. Sett kultur på dagsorden. PF Fylkesmesterskap i barne- og ungdomsarbeiderfaget Siden 2008 har Fagforbundet I mai følger så Akershus og gjennomført yrkes-NM i barne-Buskerud, mens dato ennå ikke og ungdomsarbeider-faget. er fastsatt i Vest-Agder, I mars ble det gjennomført Vestfold, Østfold, Hordaland og fylkesmesterskap i Nord-Trønde-Hedmark. Foreløpig har lag, Oslo og Oppland, mens Sør-Trøndelag og Finnmark ikke Telemark, Rogaland, Sogn og gitt noen tilbakemelding om Fjordane og Aust-Agder vil det blir fylkesmesterskap. gjennomføre sine i april. PF 38 < Fagbladet 4/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR