Redigering: Per Flakstad Illustrasjoner: www.tonelileng.no Adresse: Fagbladet, Postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo E-post: barespor@fagforbundet.no Vern av arbeidstakers liv og helse SPØRSMÅL: Lovteksten om arbeidsmiljø-• Flere like nestenulykker eller uønskede utvalg (AMU) krever at det må være tiltak hendelser. for vern av arbeidstakers liv og helse før • Rapporter om arbeidsrelatert sykdom utvalget kan få beslutningsmyndighet. Hvor eller skade. går egentlig grensen for «vern av liv og Loven skiller ikke på fysiske eller helse»? P.H. psykiske arbeidsmiljøforhold. Større og gjentatte samarbeidsproblemer på en SVAR: Du refererer til arbeidsmiljølovens § avdeling kan være utgangspunkt for AMUs 7-2 femte ledd. Det er en viktig avgrensning beslutning. Vedtaket må i så fall gå i retning mot alle andre saker AMU behandler, der av opplæring i konfliktdempende aktivitebehandlingen ofte vil ende i et råd til ter, tydelige instrukser eller atferdsregler, arbeidsgiver. Det forventes at arbeidsgiver eller kurs i samhandling og toleranse. AMU følger de rådene AMU har gitt, men det er tar ikke nødvendigvis stilling i en spesiell opp til arbeidsgiver å velge de praktiske sak, men bruker sin behandling på å løsningene og tid for når de skal gjennom-diskutere virksomhetens egne rutiner og føres. regelverk, kultur og ledelse. For at dere skal bruke grunnlaget «for å Når det gjelder fysiske forhold som har verne arbeidstakers liv eller helse», må det vært medvirkende årsaker til nestenulykker, for eksempel ha framkommet en eller flere bør AMU først og fremst kreve at de av følgende situasjoner: avdelingene som er involvert, gransker • Et stabilt høyt sykefravær. situasjonene bedre og fremmer forslag til • Flere registrerte tilfeller av konflikter på konkrete løsninger. At de lokale enhetene arbeidsplassen. selv gjør undersøkelser og finner fram til Hjemforsikringutenfor hjemmet SPØRSMÅL: Dekker hjemfor-begrenset til 30.000 kroner. sikringen skade eller tyveri på for Tyveri i Norden fra annen eksempel mobil, kamera eller pc bygning enn din bolig er dekket hvis jeg bruker det på et annet med inntil 75.000 kroner. Det sted enn der jeg bor? M. F. gjelder fra hotellrom, boligene til venner og familie osv. Det er SVAR: Det er en god uhellsdek-viktig at bygningen er låst og ning i LOfavør kollektiv hjemfor-sikret for uvedkommende på lik sikring som omfatter tilfeldig og linje med egen bolig. plutselig fysisk skade på tingene Ran og overfall er også omfattet dine. Det betyr at hvis du er i Norden, slik at gjenstander som uheldig og gjenstander blir revet blir stjålet i forbindelse med ran ned, velter eller lignende, så er du eller overfall også er omfattet av dekket. hjemforsikringen. Normalt er Forsikringen gjelder også egenandelen ved tyveri og uhell utenfor boligen, men ikke utenfor på 3000 kroner. Norden. For skader som oppstår Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 utenfor boligen, er erstatningen tiltak, vil styrke læringen i hele organisasjonen. Noen ganger er det styringssystemer, tempokrav i arbeidsutførelse eller andre strukturelle forhold som er medvirkende årsaker. En grundig gjennomgang vil vise mønstre som AMU i neste omgang kan treffe tiltak mot. Det trenger ikke være en umiddelbar fare for liv eller helse. AMUs beslutningsgrunnlag er langt videre enn verneombudets stansingsrett. Det holder at risikoen for upåregnelig og unødvendig sykdom eller skade er erkjent og for høy. Og til slutt: Det er ikke arbeidsgivers styringsrett som ligger til grunn for hva som skal behandles i AMU og hva AMU kan beslutte. Arne Bernhardsen, redaktør i Gyldendal Arbeidsliv Fagbladet 4/2016 < 25 fbaargang2016 fbseksjonKON