Nye fagfolk og floraværingar Dei fleste flyktningane som av lokalsamfunnet samstundes kjem til Flora, er motiverte for som verksemdene fekk dekka skule og arbeid. Difor ser kompetansebehova sine? framtida lys ut for pleie- og Prosjektet Frå flyktning til omsorgssektoren. floraværing hadde som mål at Eit døme på vellukka fleire innvandrarar skulle samarbeid mellom Innvandrar-skaffe seg den kompetansen senteret, Nav og kommunen er dei kommunale tenestene ifølgje Trond Ramstad Olsen, treng. personalsjef i Flora kommune, Eit resultat var ein klasse for prosjektet Frå flyktning til framandspråklege elevar Vg1 floraværing. helse og oppvekst i 2014. 17 Det var Innvandrarsenteret byrja og går no på Vg2. I fjor som hadde utfordra heile byrja ti nye elevar. Alle dei ni lokalsamfunnet: Korleis kunne elevane som gjennomførte, og dei arbeide i lag for at som ynskte å arbeide i Flora innvandrarane skulle bli ein del kommune, fekk læreplass. HAR EIN PLAN: For at flest mogleg skal få fast jobb etter utdanning, er det ifølgje Trond Ramstad Olsen nyttig med ein kompetanseplan. rane, bruker me meir på helsestasjonen, eller me sett inn Personalsjefen meiner det er heile lokalsamfunnet sitt ekstra ressursar til assistentar i skulen dersom mange av ansvar at flyktningane får skule og arbeid slik at dei blir skuleborna har innvandrarbakgrunn. integrerte. Dekkjer eit behov «Nærings-Finn midlar Trond Ramstad Olsen, personalsjef i Flora, opplyser at Stine Hovland har som ein av fire fagleiarar under pleie- livet og kommunen på fleire område vurderer kompetansebeho-og omsorgssjefen eit særleg ansvar for rekruttering og vet framover. Behovet for barne- og ungdomsarbeidarar kommunen kompetanseheving. Ho fortel om eit nært samarbeid med har vorte mindre, medan behovet for helsefagarbeidarar tillitsvalde frå Fagforbundet og Norsk Sjukepleiarforbund er open for framleis er stort. om mellom anna kompetanse- og bemanningsplanar. – Det er best for alle partar om innvandrarane får ei å gje språk-Flora treng helsefagarbeidarar, sjukepleiarar og vernefagutdanning. Innvandrarar som vert helsefagarbeidarar, pleiarar i åra framover. Hovland har gjort seg godt kjend praksis- har gode moglegheiter til å få fast jobb, seier Trond Ram-med moglegheitene for å finne midlar til ymse nyttige stad Olsen. Han ser det òg som ein fordel at dei gamle plassar.» føremål. Difor fekk heile 77 tilsette i pleie- og omsorgsinnvandrarane møter fagfolk som snakkar deira eige sektoren stipend frå fylkesmannen via kommunen for å Varaordførar språk. JAN HENRIK NYGÅRD utdanne seg i tråd med kompetanseplanen i 2015. Fagbladet 4/2016 < 35 fbaargang2016 fbseksjonKON