SEKSJONSLEIAR Høringer om digital sårbarhet og om Altinns framtid Arbeid, kunnskap og løn Vi er midt inne i tariffdrøftingane i hovudoppgjeret 2016. Fagforbundet legg ein solidarisk lønspolitikk, rettvis fordeling og ein sosial profil til grunn for tariffkrava sine. Hovudkravet er å sikre kjøpekrafta til alle medlemane. Fagforbundet vil kombinere generelle kronetillegg, justering av satsane for minsteløn og tiltak for å redusere lønsskilnader mellom kvinner og menn. Kompetanse er òg ein del av lønspolitikken. Vi har mange yrkesgrupper som vert påverka av dei omfattande og teknologidrevne endringane i arbeidslivet. I dette arbeidslivet er dei tilsette og deira kompetanse verksemdas viktigaste ressurs. Fagforbundet er oppteken av at både formal-og realkompetanse er viktig, og krev difor at all relevant kompetanse som blir brukt av arbeidsgjevar skal gje utteljing på løna. For å sikre større likskap i å verdsetje ulike utdanningar, krev Fagforbun det ei ny stillingsgruppe for fagarbeidar «Kompetanse stillingar med tilleggsutdanning er òg ein del i KS-avtalen. av lønspolitikken Samstundes som me fremjar krav i tariffoppgjeret.» som gjeld fagarbeidarar, kjem det urovekkjande framlegg om endringar for kontor- og administrasjonsfaget. Etter oppdrag frå Kunnskapsdepartementet har Utdanningsdirektoratet (Udir) starta eit arbeid med å styrke kvaliteten på og relevansen av fag- og yrkesopplæringa i samarbeid med partane i arbeidslivet. For å løyse dette oppdraget, har Udir fem yrkesfaglege utval. Det er lurt. Yrkesfagleg utval Kontor, handel og service si tilråding er å leggje ned kontor- og administrasjonsfaget, opprette eit eige Vg2 i handel, og at det blir oppretta fleire og meir spissa programfag. Det er kanskje ikkje så lurt. Fagforbundet står på for alle medlemane. Det favnar i både arbeid, kompetanse og løn. Britt Silseth Fagforbundet har nylig avgitt uttalelse i to høringer. Den ene er Digital sårbarhet – sikkert samfunn. Den andre er høringen Forslag til langsiktig strategi for Altinn. Digitaliseringsutviklingen er tett knyttet til utviklingen av arbeidslivet, og Fagforbundet er opptatt av at hensynet både til enkeltmennesker og samfunnet ivaretas. Innovasjon i offentlig sektor Fagforbundet og Høgskolen i Hedmark tilbyr fra høsten et studium i innovasjon i offentlig sektor. Deltids- studiet gir 30 studiepoeng, og starter opp 6.–8. september. I løpet av skoleåret er det planlagt fem samlinger, og eksamen blir i juni 2017. Søknadsfrist er 15. mai. VV Fagforbundet har et solidaritetsfond, og den årlige avkastningen disponeres til internasjonalt solidaritetsarbeid. Det kan søkes om støtte til prosjektutgifter, reise- og oppholdsutgif- Den 24. mai arrangerer Fagforbundet og Fagakademiet et kurs for sekretærer og andre kontoransatte. Formålet med kurset er å øke bevisstheten om muligheter og fallgruver ved kommunikasjon på arbeidsplassen. Innhold: • Kommunikasjon og relasjoner • Hva kjennetegner god kommunikasjon? I høringen om Altinn mener forbundet at forslaget vier større oppmerksomhet til effektivitetsfremmende tiltak for videreutvikling av Altinn enn kravet til kvalitet. For Fagforbundet er det viktig at data fra Altinn forvaltes av det offentlige selv og at data gjøres tilgjengelig for offentligheten uten kostnad. VV Støtte til solidaritetsarbeid • Utfordringer i kommunikasjon med kunder og brukere • Det gode arbeidsmiljøet – hvem har ansvaret? • Gregory Batesons kommunikasjonsteori • Øvelse gjør mester? • Født sånn – eller blitt sånn, hva må til for å bli bedre? Kurset avholdet hos Fagforbundet i Keysers gate 15, Oslo. VV ter til prosjekter som er i gang, og for representanter som kommer til Norge og der Fagforbundets organisasjonsledd må være vertskap. Søknadsfristen er 1. mai. PF Kurs i kommunikasjon på arbeidsplassen Verdensdagen for sikkerhet og helse 28. april er verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen, og LO markerer dagen med et seminar i Folkets hus. Temaet for seminaret er «Arbeidstakere i Norge og resten av verden – hvilke utfordringer står vi overfor?». PF 38 < Fagbladet 4/2016 fbaargang2016 fbseksjonKON