DEBATT INNFLYTELSE Smaker sin egen medisin Våre fremste tillitsvalgte i fylket føler seg overkjørt, og er, ifølge en lederartikkel i Adresseavisen, satt sjakk matt av det nye statlige veiselskapet Nye veier AS. Jo takk, jeg kjenner den følelsen, og har ingen problemer med å føle stor sympati med fylkespolitikerne i denne saken. Det er ikke bra når lokaldemokratiet settes ut av spill på denne måten. Når noen andre tar viktige avgjørelser som angår vår hverdag, uten at vi får innsyn i grunnlaget for vedtaket, eller kan påvirke det annet enn å be om et møte for å diskutere saken. Velkommen i klubben, kan jeg vel si. Det er akkurat slik vi tillitsvalgte i kollektivtrafikken følte det når AtB AS ble opprettet. Vårt lokaldemokrati, bedriftsdemo «Noen gan kratiet, ble ger kan det effektivt satt være greit ut av spill at de som fordi vi ikke skriver ut hadde/har en medisin, noen rettighe får smake ter overfor AS den selv» AtB, som faktisk bestemmer alt som er viktig for vår hverdag. Våre demokratiske rettigheter er knyttet opp mot busselskapet vi jobber i, som nesten ikke bestemmer noe lenger. Alle viktige avgjørelser fattes av AtB. Alt vi kan gjøre, er å be om et møte eller to for å legge fram problemene. Og dette skyldes ikke vond vilje fra AtB. Vi har en grei dialog med dem, men systemet er nå laget slik at våre rettigheter til å forhandle og drøfte arbeidsmiljøspørsmål og andre viktige saker, kun gjelder busselskapene vi er ansatt i. Og fordi AtB er et PRIVATISIERING Trøblete øyeblikksomsorg Blå Kors rehabiliteringssenter Østråt er en rusfri døgninstitusjon som står i fare for å bli nedlagt etter at Blå Kors tapte anbudet om videre drift. Nå vil bystyreflertallet i Oslo redde institusjonen. Når politikere redder ideelle rusinstitusjoner som har tapt anbud, får det betydning for de kommunale institusjonene. Når det inngås kontrakt av lengre varighet med private, må kommunen tilpasse seg dette, og det kommunale tilbudet blir et supplement til det private. Konsekvensen av et eventuelt overskudd av rehabiliteringsplasser for kommunens institusjoner, vil bety at kommunen blir nødt til å legge ned egne tiltak. Vi mener at utgangspunktet må være at det offentlige har et godt utbygd tjenestetilbud til rusmisbrukere, og at private, ikke-kommersielle aktører supplerer det offentlige. Nå blir situasjonen motsatt, der private aktører har lange kontrakter. Belegg styrer diskusjonen om hva som er nødvendig å drifte. Har institusjonen lavt belegg, er den ikke nødvendig, og kan legges ned. Da vil kontrakter som allerede inngått med private, føre til at kommunale institusjoner må legges ned. Slik blir de aksjeselskap, får vi heller ikke innsyn i grunnlagene og bak- grunnen for vedtakene som fattes. Noen ganger kan det være greit at de som skriver ut en borgerlige, med Rødt på laget, en garantist for privatisering. Skal kostnaden for videre drift av Østråt dekkes av Velferdsetatens egne budsjet ter, er dette trippelt katastro falt. Trolig må kommunale institusjoner legges ned for å sikre videre drift av en utenbys institusjon i regi av Blå Kors. De vant ikke fram i anbudskonkurransen, og behovet som ligger til grunn for konkurransen, blir i denne situasjonen overstyrt av politisk ledelse. Fagetatens vurderinger settes til side, og kommunen må tilpasse seg det private tilbudet. Det er innført anskaffelser som system i den private delen av rusomsorgen. Vi mener det bedre kan løses medisin, får smake den selv, og kanskje finne ut at den ikke var så god. Kanskje kan dette bidra til en reell debatt om det virkelig er så lurt å lage aksje- TAPTE: Blå Kors tapte anbudsrunden om drift av rehabliliteringssenteret Østråt. Det kan føre til at kommunale institusjoner må legges ned. Foto: Østråt Blå Kors ved å inngå langtidsavtaler med leverandører. Men vi er kjent med at saken er utredet. Vi anerkjenner med andre ord behovet både ansatte og brukere har for forutsigbarhet og kontinuitet. Hva skjedde med lovnaden om rekommunalisering og tjenester i offentlig regi, som Rødt løftet fram i valgkampen? Om ikke flertallet snur, vil fortsatt privatisering av rusfeltet bli resultatet. Hvis ikke kommunen selv etablerer institusjon utenbys, nær kollektivforbindelser, med mulighet for lengre botid, og der barn og pårørende kan komme på besøk? Stine Westrum, Fagforbundet og Thomas Johnsen, Fellesorganisasjonen, hovedtillitsvalgte i Velferdsetaten, Oslo selskaper som skal håndtere og bestemme viktige samfunnsspørsmål. Ole R. Berg, Fagforbundet Buss- og Sporveisarbeidernes Forening Fagbladet 4/2016 < 53 fbaargang2016 fbseksjonKON