AKTUELT Big business Aleris, Attendo, Espira og Norlandia tjente i fjor 1,5 milliarder kroner på å selge velferdstjenester i Skandinavia, skriver Klassekampen. Espira driver barnehager, de tre andre har virksomheter i pleie- og omsorgssektoren . Attendo hadde i fjor et driftsresultat på 887 millioner kroner, Aleris 323 millioner, Norlandia 130 millioner og Espira 123 millioner kroner. LO-forbund samarbeider om verving i Midt-Norge I Sør-Trøndelag vil LO-forbundene samarbeide i stedet for å rivalisere om medlemmene. LO i Sør-Trøndelag begynte å tape ulike Nav-kontorer i fylket. Videre oppslutning på enkelte Nav-konto-arrangerte LO i Sør-Trøndelag rer i Trondheim, og skjønte de yrkesfaglige kurs for LO-medlemmåtte gjøre noe med saken. mer. I første omgang en fagdag for – Vi satte oss ned på tvers av Nav-ansatte, med 90 deltakere fra ulike LO-forbund og drøftet hva vi de tre LO-forbundene. kunne gjøre. En av de viktigste Samarbeidet har fått navnet LOs innsiktene var at LO-forbundene utvalg for rekruttering og medmåtte begynne å jobbe sammen lemsoppfølging. Så langt har rundt vervingen, i stedet for å medlemmer fra ulike forbund konkurrere, sier LO-sekretær oppsøkt fire Nav-kontorer for å mange uorganiserte og arbeidsinn- Kristian Tangen i Sør-Trøndelag. verve nye medlemmer. vandrere å nå ut til. Fellesforbun- Med felles LO-materiell oppsøkte Neste satsingsområde blir det, NNN, Handel og Kontor, medlemmer fra forbundene fiskeri- og havbruksnæringen. Også Fagforbundet og Forbundet for Fagforbundet, Norsk Tjeneste-her tenker Tangen det er et stort ledelse og teknikk samarbeider. mannslag og Fellesorganisasjonen potensial for medlemsvekst, med Tekst: VEGARD VELLE VERVING: Tre LO-forbund samarbeider om å verve medlemmer ved Nav-kontorer i stedet for å konkurrere om dem. Illustrasjonsfoto: Håvard Sæbø Tariffoppgjør i tøffe tider April og mai er tariffoppgjørenes måned-Og ikke nok med det, de har fått hjelp vice. Direktøren vil kvitte seg med ulemer. Både arbeidstakere og arbeidsgivere av velrenommerte banker, økonomer og petilleggene. Folk skal ikke få ekstra for kvesser knivene for å stille best mulig advokater. Avsløringene viser oss den å jobbe kveld, natt og helg. Det er så mye forberedt til kampen. Det er ikke bare uanstendige grådigheten plunder og heft å drive kroner et hovedoppgjør handler om, men som er med på å øke ulik-«Eiernes overskudd på med disse lønnsutrettigheter knyttet til blant annet kom-heten og skape et uendelig skal sikres på regningene at det blir en petanse, arbeidstid og pensjon. For første antall fattige. Det må være konkurranseulempe for bekostning av lønna gang på mange år går partene til forhan-en besk smak av rikdom bedriften. Og her er vi og rettighetene dlingene i økonomiske nedgangstider som er skaffet ved å stjele vel ved sakens kjerne: og stigende arbeidsledighet. Situasjonen fra fellesskapet. til arbeidsfolk.» Det er eiernes over- stiller oss overfor mange utfordringer. Det er flere som skudd som skal sikres, Fagforbundet skal sjølsagt ta an-bruker økonomisk vanskelige på bekostning av lønna og rettighetene til svar, men vi skal kjempe for at tider til å argumentere for at arbeidsfolk. medlemmene får sin rettmes-det er de sentrale tariffavtalene NHO og andre arbeidsgivere oppforsige andel av de pengene som som er problemet. De er gam-dres til å ta sitt ansvar i trepartssamarbeier til fordeling. meldagse og en trussel mot det og lønnsdannelsen. Det er de sentrale Samtidig som vi forbereder det organiserte arbeidslivet, oppgjørene som har bidratt til den økooss til forhandlinger, kommer påstår direktøren i NHO ser-nomiske veksten, og som har sikret en det avsløringer om hvordan god fordeling av verdiskapingen i Norge. verdens rikeste men- Tariffavtalene er en stabiliserende faktor nesker har opprettet i arbeidslivet, og slik skal vi sørge for at selskaper i skatte det fortsetter å være. Årets oppgjør er paradiser, for å intet unntak, samme hvor lite arbeidsgiunndra seg skatt. Mette Nord, forbundsleder verne mener at arbeidstakerne fortjener. 6 < Fagbladet 4/2016 fbaargang2016 fbseksjonSAM