TARIFFOPPGJØRET 2016 De viktigste rammekravene: • Sikre medlemmenes kjøpekraft. • Sikre lønnsutviklingen ved en kombinasjon av generelle tillegg og å heve minstelønnssatsene. • Forsterke retten til hele stillinger og faste ansettelser. • Verdsette kompetanse og gi økonomisk uttelling for den. • Sikre gode, brede og kollektive pensjonsordninger. – Burde tjene det samme – Vi har samme utdanningsnivå som mange industriarbeidere, og da syns jeg også lønna bør være lik, sier Jacobsen. Grunnen til at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn fortsatt er store, er blant annet at kvinner og menn jobber i ulike sektorer. Mens ni av ti industriarbeidere er menn, dominerer kvinnene fullstendig i pleie- og omsorgssektoren hvor lønna er langt lavere. Forsker Kjersti Misje Østbakken ved Institutt for samfunnsforskning sier at dette imidlertid bare forklarer halve lønnsgapet på 12 prosent. – Resten av lønnsforskjellen kan skyldes ting som er vanskelig å måle. Noen hevder at kvinner i større grad enn menn skyr konkurranse. Hvis det stemmer, vil effekten på lønnsforskjellene være vanskelig for oss å måle. Det samme gjelder hvis kvinner i større grad enn menn utsettes for direkte eller indirekte diskriminering, sier Misje Østbakken. Vurderer å skifte beite Det var egentlig tilfeldigheter som førte Katrine Jacobsen til pleie- og omsorgssektoren. Egentlig ville hun bli glassmester, et mannsdominert yrke. – Jeg hadde til og med fått lærlingplass, men takket nei. Skal tro hvordan livet ville vært hvis jeg valgte annerledes? Jeg ville i hvert fall tjent mer, tror hun. Selv vet ikke hjelpepleieren hvor lenge hun holder ut i en hverdag preget av stadig større arbeidspress. – Jeg liker å jobbe med eldre, men vet ikke hvor lenge jeg orker det, sier hun. – Menn tenker mer på lønn Med en varslet eldrebølge på vei, vil norske kommuner trenge tusenvis av nye helsefagarbeidere om noen år. Foto: Håvard Sæbø 12 < Fagbladet 4/2016 MEKLING: Riksmekler Nils Dalseide er riksmekler og sjef for meklerne som skal prøve å hjelpe partene i et tariffoppgjør til å bli enige om et resultat de kan leve med. Vi trenger flere fagfolk, og for å lokke dem vi trenger, må vi heve lønna. Katrine Jacobsen, hjelpepleier og tillitsvalgt fbaargang2016 fbseksjonSAM