målervalget bare føre til private monopoler i deler av landet. Med eiendomsmåling på anbud risikerer vi at private aktører velger bort utfordrende saker til fordel for de sakene som er mest lønnsomme. Kompliserte saker kan derfor colourbox.com Noen steder delegeres oppgavene allerede til private aktører ved behov, noe eksisterende lovverk gir rom for. Ved såkalt fritt landmålervalg vil det i enkelte kommuner være bare én aktør som kan konkurrere. Undergraves kommunens mulighet til å utføre oppgaven, vil det såkalt frie land «Privatisering vil kunne føre til at kommunene får en ulik praksis, også innad i samme kommune.» bli stående ugjort fordi private aktører ikke tjener nok. Det kan bli svært dyrt å bestille oppmåling i de mest komplekse sakene om gebyret settes etter timepris. De fleste kommuner har fastpris, og jobber som regel etter selvkostprinsippet. Spesielt lave gebyrer enkelte steder er resultater av at kommunen subsidierer tjenesten. Det er tvilsomt om private aktører vil kunne levere tjenesten billigere enn selvkost – samtidig som de tar ut profitt og skal gjøre tjenestene raskere og kvalitativt bedre. I tillegg kommer moms på 25 prosent på de private tilbudene. Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder grunneiendom, bygninger og adresser. Kommunen har som lokal matrikkelmyndighet de beste forutsetninger for tilfredsstillende fagkompetanse og nødvendig oversikt over lov- og regelverk. Det er ikke den tekniske landmålingen som er det mest utfordrende i bransjen, men sammenhengen mellom landmåling og eiendomsjuss, altså kompleksiteten i oppmålingsforretningen. Privatisering av tjenesten vil også kunne rasere fagmiljøet i kommunene, som blir sittende igjen med et ansvar uten nødvendig kompetanse til å følge det opp. Behov for kompetanseutvikling og effektivisering møtes derfor best i kommunal regi hvor kompetansen allerede ligger. Fagbladet 4/2016 < 37 fbaargang2016 fbseksjonSAM