MERKELIG DIAGNOSE: – Du savner sex, derfor må du finne deg en mann, sa legen til Isabella, som da hadde bodd to år i Norge. MERKELIG DIAGNOSE: – Du savner sex, derfor må du finne deg en mann, sa legen til Isabella, som da hadde bodd to år i Norge. RETTEN TIL INFORMASJON OM EGEN HELSE Alle pasienter har lik tilgang til helsetjenester, men også likeverdige helsetjenester, altså krav på å forstå og bli forstått. ••asientrettighetsloven •• ••-••, Om informasjonens form, pålegger helsepersonell å tilpasse informasjonen til mottakeren og sikre at informasjonen er forstått: «Informasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn. Informasjonen skal gis på en hensynsfull måte. ••ersonellet skal så langt som mulig sikre seg at mottakeren har forstått innholdet og betydningen av opplysningene.» Offentlige myndigheter er pålagt å innføre interne systemer og rutiner som setter dem i stand til å legge til rette for god kommunikasjon og riktig tilpasset informasjon, ifølge Likestillings- og diskrimineringsombudet. Dette er også nevnt i oppdragsbrevene til helseregionene. Tolken Azhar Khan oversetter til urdu. Han er en av 250 tolker tilknyttet Tolkesentralen ved Ahus og Oslo universitetssykehus. LYKKES MED EGEN TOLKETJENESTE For noen år siden undersøkte Oslo universi250 tolker med rammeavtale. Tjenesten tar tetssykehus (OUS) kvalifikasjonene til sine seg av de aller fleste tolkeoppdragene ved tolker. De fant at ni av ti tolker ikke hadde OUS, Ahus og Sunnaas sykehus. noen formell kvalifikasjon. Ingen visste om – Mange hadde dårlige erfaringer med tolkene holdt mål. bruk av tolk. Det var uklarheter rundt I fjor opprettet sykehuset derfor Tolkehabilitet og taushetsplikt. Nå prøver vi å sentralen. gjøre helsepersonell mer komfortable med å Oslo universitetssykehus sluttet å bruke bruke tolk. Og klager blir fulgt opp, forteller eksterne tolkebyråer og lagde i stedet Hanne Løfsnes, som leder Tolkesentralen. rammeavtaler med tolker som kunne vise Tolkesentralen kan oversette til 80 språk. til autorisasjon og høyere tolkeutdanning. De fire største er arabisk, polsk, somali og I dag består tolkesentralen av ti ansatte og urdu. > Fagbladet 5/2016 < 37 fbaargang2016 fbseksjonHEL