SEKSJONSLEDER Velferdsduppedittene inntar eldreomsorgen Helsepersonell skal få assistanse fra velferdsteknologi. GPS- sporing, sensorer og ulike varslingssystemer er noe av det som tilbys for å sikre en trygg og verdig alderdom. Det er viktig å understreke at den nye teknologien ikke kan ta plassen til våre helsearbeidere, men den kan i mange tilfeller være til nyttig hjelp. Vi ønsker velkommen fornuftige og brukervennlige hjelpemidler som gir brukere og pasienter flere muligheter til bedre livskvalitet. Samtidig skal vi sikre at alle som jobber i helsevesenet står godt rustet for oppgavene som kommer. Helsevesenet står utvilsomt overfor noen utfordrende år. Vi blir mange flere gamle, og det kreves iherdig rekruttering av helsepersonell for å «Ny teknologi kan gjøre at møte behovet for pleie bestemor og bestefar kan bo og omsorg. Fagforbun hjemme så lenge de ønsker.» det skal være en aktiv påminner om at teknologien som tilbys, skal komme alle pasienter og brukere til gode og at de ansatte blir ivaretatt og lyttet til. Jeg kan trekke fram mange gode eksempler på velferdsteknologi. Døralarmer, fallsensorer og hjelp til personlig hygiene tilbyr sikkerhet og personlig verdighet. Noen hjelpemidler handler om å videreutvikle det vi allerede har – som enklere fjernkontroller, store tastaturer og ovner som slår seg av selv. Ny teknologi kan gjøre at bestemor og bestefar kan bo hjemme så lenge de ønsker. De kan beholde sitt sosiale nettverk og glede seg over at de fremdeles kan klare mange ting selv. Det gir livsgnist og helsegevinst – og det er god samfunnsøkonomi. Samtidig skal vi være oppmerksom på at teknologien ikke skal stå i veien for at de som trenger det, faktisk får plass på det lokale sykehjemmet – og får nødvendig pleie og omsorg fra kompetent helsepersonell. Raymond Turøy Iren Luther i Livsgleder for eldre Livsglede for eldre (LFE) har fått het, utdanning og tjenesteet nytt medlem i styrings-utvikling med til sammen gruppa. Iren Luther, nestleder 26 lokalforeninger. Stiftelsen i Seksjon helse og sosial (SHS), eier og driver den nasjonale skal heretter representere sertifiserings ordningen Fagforbundet. LFE er en ideell Livsgledesykehjem. Hittil er stiftelse som jobber med 26 sykehjem sertifisert, og eldre -omsorg, utvikling og 30 sykehjem er på vei mot innovasjon innenfor frivillig-sertifisering. KES Prosjekt Folkehelse, mat og ernæring Fagforbundet har flere yrkesgrupper som arbeider med folkehelsespørsmål fra ulike perspektiver; blant andre barnepleiere som jobber med ammeveiledning, aktivitører som jobber med aktivisering av personer med demens, ergoterapeuter som jobber med tilretteleggingstiltak i hjemmet, fysioterapeuter som jobber med gjenopptrening eller folkehelseplanleggere på kommunalt eller statlig nivå. Det siste året har vi også en viktig rolle i forebyggende fått en ny yrkesgruppe inn tiltak. Seksjonen vil derfor i forbundet og i SHS; «ernæ-sammen med organisasjonsenringsfysiologene » som har heten gjøre en ekstrainnsats for utdanning på bachelor eller å sikre et godt yrkesfaglig og masternivå. organisatorisk tilbud til disse, – Dette er grupper som har sier Raymond Turøy. KES colourbox.com Ønsker bemanningsnorm i barnevernet Fagforbundet ønsker, sammen med LO og FO, at det etableres en veiledende bemanningsnorm for det kommunale barnevernet, der hver barnevernsarbeider har ansvaret for mellom 9 og 15 barn. Dette skriver forbundet i sin høringsuttalelse til regjeringas fosterhjemsmelding. Fagforbundet mener at de fleste tiltakene som er foreslått, vil innebære flere oppgaver og mer arbeid for de ansatte i det kommunale barnevernet. –Vi er enig i at tiltakene vil heve kvaliteten. Men når vi samtidig vet hvor presset den kommunale barnevernstjenesten er, er det vanskelig å se hvordan tiltakene kan gjennomføres uten at det kommunale barnevernet får tilført flere ressurser, sier Raymond Turøy, leder i Fagforbundet SHS. Stortingsmeldingen forutsetter at alle tiltak gjennomføres innenfor dagens budsjettramme. PF 42 < Fagbladet 5/2016 fbaargang2016 fbseksjonHEL