Når terrenget utformes etter kartet Da regjeringen for ganske nøyaktig to år siden la fram et forslag til kommunereform, ble den presentert som en velferdsreform som skal sikre gode tjenester til alle. I tillegg skal den styrke lokaldemokratiet ved å gi kommunene nye og viktige oppgaver. Diskusjonen har gått høyt. I skrivende stund har 14 kommuner vedtatt sammenslåing, 142 forhandler eller utreder, og 67 har vedtatt å fortsette som egen kommune. Et nittitalls kommuner skal ha folkeavstemning i slutten av mai. Fristen for å komme til en avgjørelse er 1. juli. Det er bra å ha gode intensjoner, men det er ikke alltid det er nok. Særlig ikke når det gjelder store og gjennomgripende reformer som vil ha mye å si for det store flertallet av befolkningen. I januar la Riksrevisjonen fram en undersøkelse om Samhandlingsreformen, som ble innført i 2012 for å gi bedre helsetjenester. Resultatet er ikke oppløftende. Selv om kommunene nå mottar sykere pasienter enn tidligere, har de i liten grad fått økt kapasiteten eller styrket kompetansen, kommer det fram i rapporten. Helsepersonell og fastleger i kommunene mener at mange blir skrevet ut for tidlig. Undersøkelsen viser også at en stor andel av kommunene ikke har styrket tilbudet til rus- og psykiatripasienter. Og klager over manglende pasientopplys- tvinger små kommuner til en rask sammenslåing for ikke å gå slutt. konkurs, er ikke en metode ninger kommer fra både sykehus og som borger for en lykkelig kommuner. Slikt blir det ikke bedre helsetjenester av. Ett av argumentene for kommunereformen er at den vil gi større og dermed bedre fagmiljøer. Det er ikke alltid tilfelle. Evalueringen av Nav-reformen viste at det er langt «Det er bra å ha gode intensjoner, men det er ikke alltid det er nok.» – å få flere i arbeid og færre på trygd. Faktisk er resultatet omvendt. De store Nav-kontorene, som bruker mer tid og ressurser på administrasjon enn små kontorer, kom dårligst ut. Det er mulig at mange kommuner vil tjene på å slå seg sammen med naboen, men det er lov å bruke vett og forstand i prosessen. Det er lov å bruke god tid, og la kommunene få samhandle seg fram til best mulig ordning for sine innbyggere. Å innføre en ny inntektsfordeling som Ansvarlig redaktør igjen til det opprinnelige målet Tegning: Vidar Eriksen Medlemsblad for Fagforbundet Postboks 7003, St. Olavs plass 0130 OSLO Telefon 23 06 40 00 BESØKSADRESSE Keysers gt.15 Inngang Munchs gate 0165 Oslo www.fagbladet.no Send tips til tips@fagforbundet.no ADRESSEENDRING Gå til Fagforbundets medlemsportal http://medlem.fagforbundet.no eller send e-post til hjelp@fagforbundet.no Fagbladet redigeres etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som likevel føler seg urettmessig rammet, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandler klager mot pressen. PFUs adresse er Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 OSLO. Telefon 22 40 50 40 KONTROLLERT OPPLAG 1. HALVÅR 2015: 342.687 REDAKSJONEN AVSLUTTET: 10. mai 2016 Fagbladet 5/2016 < 3 fbaargang2016 fbseksjonKIR