BARE SPØR Fagbladets ekspertpanel Må jeg delta i Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse medarbeiderundersøkelser? om tariffavtaler, arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning, LOfavør og Sparebank 1 SPØRSMÅL: Så er vi i gang En sånn under-utgangspunkt i virksomhetens til et ekspertpanel. igjen, til uka legges en ny søkelse er blant egenart, kompleksitet og Eksperter i dette nummeret: medarbeiderundersøkelse ut på annet et tradisjoner. Spørsmålene nettet. Annet hvert år blir vi middel for må være relevante for invitert til å krysse av på å utvikle dem som skal svare på spørsmål og gradere opplevelser organisasjo-dem. Mange kostbare og følelser. Jeg er skeptisk, jeg nen, medarbeiderundersøkelsyns ikke det kommer nok ut og vil ikke være ser gir lite igjen for av undersøkelsen til at jeg vil underlagt arbeids-pengene; konsulenbruke tid på dette. Oppfølgin-givers styrings- tene får gene er mer en formalitet. rett. nok sitt, men Magne Gundersen Har jeg rett til å nekte? Formålet virksomheten Forsikring T.J. med under-sitter Spørsmål angående SVAR: På en eller annen måte søkelsen må kan- LOfavør og Sparebank1. må arbeidsgiveren kartlegge og være klart, og skje følge opp utviklingen av at de har igjen arbeidsmiljøet, det framgår av funnet fram til med arbeidsmiljøloven (aml) § 3-1. hva det er hen-langt flere Ingen spesiell metode er hjemlet siktsmessig å under-uavklarte i lov eller forskrift. Men når søke. Dernest må spørsmå-svar enn de startet virksomheten har valgt metode, lene og svaralternativene være med. I noen tilfeller er alle arbeidstakere forpliktet basert på forskning, og de må er slike undersøkelser brukt til å delta i det organiserte måle det de er ment kynisk i et maktspill mot både Arbeidsmiljø arbeidsmiljøarbeidet, jf. aml å måle. Før undersøkelsen tillitsvalgte og ledere. Spørsmål om helse, miljø og § 2-3. gjennomføres, må det gjøres Det er også gode argumenter sikkerhet på arbeidsplassen. En spørreundersøkelse blant klart at svarene vil bli fulgt opp for å gjennomføre en anonym medarbeiderne, gjerne anonymt, på en gjennomsiktig måte, at spørreundersøkelse, og gjenkan være en god metode hvis bestiller (som AMU) får tilgang nomført på en forsvarlig måte, den er gjenstand for en grundig til alle resultater og at funnene har flere virksomheter lært mye behandling i arbeidsmiljøutval-blir gjenstand for demokratiske og endret handlingsmønstre. get (AMU) og med tillitsvalgt-prosesser i den enkelte enhet. Det betinger at alle føler en apparatet. AMU skal f.eks. delta Virksomheten må sammen trygghet og tillit til at under- i utformingen og planleggingen finne fram til forbedrings-søkelsen vil alle vel. av alle mulige arbeidsmiljøtil-punkter. Arne Bernhardsen, redaktør i Gyldendal Arbeidsliv tak, jf. aml. §7-2. Kartleggingen må også ta Sykkelregister er lønnsomt SPØRSMÅL: Har det noen innvirkning på eller garasje. Sykler med verdi over 10.000 Brev som ikke kommer på min egenandel ved et eventuelt sykkeltyveri kroner skal være låst med FG-godkjent trykk, blir ikke returnert. Vi har at sykkelen min er registrert i Falck sykkel-sykkellås. dessverre ikke anledning til å register? G. K. Vanlig egenandel er 3000 kroner, men når svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. sykkelen er registrert i et FG-godkjent Hvis du får problemer på SVAR: Din LOfavør Kollektiv hjemforsik-sykkelregister som Falck, er egenandelen arbeidsplassen, ta først kontakt ring dekker tyveri av låst sykkel når den står bare 1500 kroner. med din lokale tillitsvalgte. Det utenfor boligen eller i fellesområder som bod Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 er derfor hun eller han er der. Arne Bernhardsen 24 < Fagbladet 5/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR