Oslo gransker Barneombudet får ikke private barnehager I april fikk et titall av Oslos 429 siste ord i mobbesaker private barnehager brev om at de vil bli undersøkt. Kommunen ønsker å undersøke om eiere av private barnehager i hovedstaden tar ut ulovlig stort utbytte. – Jeg er opptatt av at offentlige midler og egenbetalingen fra foreldrene faktisk går til formålet, som er barnehagedrift. Det understreker også loven tydelig, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl, til Aftenposten. PF Ansatte kartlegger språkutvikling Oslo kommune skroter den obligatoriske testingen av barn. Heretter skal de språktestes etter behov. I april sendte byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap) ut en ny språkstandard til hovedstadens kommunale barnehager. I den heter det at alle barn skal ha en plan for systematisk observasjon av språkutviklingen. I praksis betyr dette at når de ansatte vurderer at barnet kan ha behov for ekstra språkstøtte, skal språkutviklingen observeres ved hjelp av et valgfritt kartleggingsverktøy. PF Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil ikke at barneombudet skal behandle klager fra elever som mener de blir mobbet. – Jeg syns barneombudet skal være det barneombudet er i dag, nemlig på barnas side, sa Røe Isaksen da han i april la fram regjeringens tiltakspakke mot mobbing i skolen. Han frykter at barneombudet blir mer en saksbehandler enn «barnas egen advokat» hvis det blir ankeinstans i mobbesaker. Svakheter i dag I dag er fylkesmennene klageorgan i mobbesaker. Da Djupedal-utvalget la fram sine forslag til tiltak mot mobbing i mars i fjor, var et av forslagene å gjøre barneombudet til et nasjonalt klageorgan, men dette har regjeringen ikke tatt til følge. Barneombud Anne Lindboe er skuffet: – Vi hadde ønsket oss en nasjonal klageinstans. Vi ser store svakheter med dagens IKKE KLAGEINSTANS: Øystein Djupedal (bak) foreslo å gjøre barneombudet til nasjonalt klageorgan i mobbesaker, men regjeringen ønsket ikke en slik løsning. Foto: Per Flakstad system, og vi mener fylkesmennene har hatt en saksbehandling som er for lite barnevennlig, sier hun til Aftenposten. Derimot er hun fornøyd med andre tiltak som regjeringen foreslår, blant annet at kommuner kan bli ilagt dagsbøter hvis vedtak og pålegg i forbindelse med mobbesaker ikke blir fulgt opp. Selv om barneombudet ikke blir nasjonal klageinstans, skal ombudet styrkes for å kunne passe på at mobbeklager blir fulgt godt nok opp. Skuffet Både Trond Giske (Ap) og Au- dun Lysbakken (SV) er skuffet over at barneombudet ikke blir nasjonalt klageorgan i mobbesaker, og de varsler omkamp i Stortinget. PF Ønsker bemanningsnorm i barnevernet Fagforbundet ønsker, sammen med LO og FO, at det etableres en veiledende bemanningsnorm for det kommunale barnevernet, der hver barnevernsarbeider har ansvaret for mellom 9 og 15 barn. Dette skriver forbundet i sin høringsuttalelse om fosterhjemsmeldingen. Forbundet mener det er man ge gode intensjoner i meldingen, men at de fleste tiltakene som er foreslått vil innebære flere oppgaver og mer arbeid for de ansatte i det kommunale barnevernet. Flere ressurser Forbundet er enig i at tiltakene vil heve kvaliteten, men når de samtidig vet hvor presset den kommunale barnevernstjenesten er, har forbundet problemer med å se hvordan tiltakene kan gjennomføres uten at det kommunale barnevernet får tilført flere ressurser, mens stortingsmeldingen tvert imot forutsetter at alle tiltak skal gjennomføres innenfor dagens budsjettramme. I høringssvaret peker også forbundet på den økende privatiseringen og kommersialiseringen av barnevernet og av fosterhjemsomsorgen. Dette mener Fagforbundet er problematisk, både fordi det er dyrt og fordi det kan gå ut over kvaliteten. PF Fagbladet 5/2016 < 29 fbaargang2016 fbseksjonKIR