DELTE MENINGEROM NETTBRETTDELTE MENINGEROM NETTBRETT Antallet nettbrett i barnehagen er doblet på to år. Men mange ansatte mener digitale verktøy ikke hører hjemme der. 2655 BARNEHAGEANSATTE BLE INVITERT TIL å DELTA. 1174 PERSONER I 553 BARNEHAGER SVARTE. dET TILSVARER 21 PROSENT AV BARNEHAGENE. bLANT RESPONDENTENE ER 87 PROSENT PEDAGOGISKE LEDERE OG 33 PROSENT ASSISTENTER. tEKST: KatHrine Geard iLLUSTRASJONSFOTO: Per FlaKstad D D et viser undersøkelsen Barnehagemonitor 2015, som Senter for IKT i utdanning har utført på vegne av Kunnskapsdepartementet. Assistenter og pedagogiske ledere i 2655 utvalgte barne hager fikk spørsmålene om kompetanse, tilgang og hold ning til digitale verktøy våren 2015. En tilsvarende undersøkelse ble foretatt første gang i 2013. nETTBRETTDILLE Et hovedfunn er at antallet nettbrett mer enn doblet seg på de to åra mellom undersøkelsene. Sist svarte 29 prosent at de hadde nettbrett i barnehagen. Nå svarer 65 prosent det samme. De fleste bruker nettbrettene ofte i det pedagogiske arbeidet sammen med barna. For eksempel til å innhente informasjon når barn lurer på noe eller til å spille ulike typer spill. Samtidig sier 42 prosent at de sjelden eller aldri bruker nettbrett i arbeidet med barna. En årsak er at flere avdelinger må dele på ett nettbrett, en annen at de ikke ser de pedagogiske mulighetene. ULIKE SYN Undersøkelsen viser også at ansattes behov for opplæring og kompetanse er like stort som sist. Og at holdningen til bruk av digitale verktøy, eller hvorvidt nettbrett i det hele tatt hører hjemme i barnehagen, er svært delte. Slik uttrykker to skeptikere seg: «Mange hjem har et nettbrett eller to. Jeg syns det er fint at barna gjør noe annet enn å bruke nettbrett i barnehagen. » «Ett nettbrett er altfor lite til bruk for 18 barn; blir bare krangling og masing.» sER ULEMPER 42 prosent er helt eller delvis enig i at digitale verktøy virker fysisk passiviserende, mens omtrent en like stor andel er helt eller delvis uenig. 37 prosent er helt eller delvis enig i at digitale verktøy er uheldig fordi det tar oppmerksomheten vekk fra fellesskapet, men bare 23 prosent er enige i at digitale verktøy går på bekostning av å være ute. FAGBLADET 5⁄2016 , 35 fbaargang2016 fbseksjonKIR