ARBEIDSTILSYNET GRANSKER RÆLINGEN Fagarbeider Martin Svarstad ble satt til å rydde lager og skilte kummer. Et annet sted i Rælingen kommune gjør en ufaglært assistent Martins jobb. Hvorfor blir kommunens ressurser brukt slik? Også Arbeidstilsynet stiller spørsmål. Tekst: TITTI BRUN Foto: WERNER JUVIK R R ørleggermester Martin Svarstad ble ansatt i vannog avløpsavdelingen (VA) i Rælingen kommune i 2013. Han er den høyest utdannede rørleggeren i avdelingen. I løpet av første året gjennomførte han teknisk fagskole, og han har gode kunnskaper på lekkasjesøk. Han gikk fornøyd i gang med å stoppe vannlekkasjene, og lekkasjene gikk ned med flere prosent. Derved har han vært med på å spare kommunens inn byggere for store summer. Sin egen arbeidsplass sparte han inn i løpet av det første året, og han fikk svært po sitiv tilbakemelding fra kommunens ledelse. – Jeg stortrivdes med arbeidet og resultatene. Jeg liker tanken på at det jeg gjør kommer innbyggerne og lokalsamfunnet til gode, sier Martin. Stilte spørsmål Men så begynte Martin å etterlyse sikkerhetskurs og bruk av verneutstyr. Han prøvde å varsle ledelsen om HMS-avvik. Han kom med forslag til bedre arbeidsmetoder. Han leverte tjenestevei, varslet verneombud og via sin oppsynsmann. Innspillene ble ikke fulgt opp. – Det ble ikke pålagt bruk av fallsikring når vi jobbet i dype kummer, det manglet grøfteansvarlig og forskriftsmessig sikring når vi gravde dype grøfter. Jeg etterlyste systemer for gode rutiner, spesielt ved farlige oppdrag. – Når jeg stilte spørsmål, følte jeg at jeg ikke ble tatt alvorlig. Holdningen var «sånn gjør vi det ikke her». Martin opplevde det stadig vanskeligere å benytte tje- Holdningen var «sånn gjør vi det ikke her». Martin Svarstad nestevei. Uklare regler, kombinert med tette familiebånd mellom ledere, og flere episoder med kontrabeskjeder gjorde at han ble stadig mer usikker i eget arbeid. Hvem er «rette vedkommende»? Fagbladet sitter på et knippe av avviksmeldinger Martin har prøvd å sende oppover i systemet. I en melding ber han om informasjon fra utbyggere om når brannkummer er satt opp, så VA raskt kan sette opp skilting med livsviktig informasjon for brannetaten. I en annen sender han foto av møkk som bobler opp etter avløpslekkasje i Øyern, og han foreslår mer effektiv registrering av vannmålere. Han prøver å få oversikt over innmeldte lekkasjer på kommunens nett, og kontakter en VA-konsulent i kommunen. Hun svarer at det ikke er blitt skrevet avviksmeldinger mens hun var borte en periode. Arbeidstilsynet inne i bildet Etter påske i år ble Martin fratatt sine vanlige arbeidsoppgaver, og først satt til skilting av kummer langs veiene. Han hadde ikke sikkerhetskurset som kreves og kunne bortvises hvis det ble kontroll. Under et møte med mellomleder og organisasjonssjef anbefalte Fagforbundets tillitsvalgt at han daglig sendte avviksmelding. Etter en tid fikk han beskjed om å rydde på det allerede ryddige lageret. Da hadde Arbeidstilsynet varslet sin ankomst. Og Martin søkte om permisjon. < 56 < Fagbladet 5/2016 fbaargang2016 fbseksjonKIR