AKTUELT Advarer mot strengere innsyn Advokatlovutvalget foreslår strengere regler for innsyn i advokatkorrespondanse, blant annet at kommunene kan hemmeligholde alt av brev mellom dem og advokater. – Leder i kommunesektorens etikkutvalg, Tora Aasland, er svært skeptisk til forslaget. Aasland frykter at det kan bli mer korrupsjon hvis forslaget blir vedtatt, skriver Kommunal Rapport. hjem fra skolen, bestemte hun seg for å hjelpe. Åtte millioner Gjennom lek får barna opplæring i ikke-voldelig konfliktløsning. Hanan Al i prispenger Hroub snakker med barn med atferdsproblemer for å Den palestinske læreren Hanan Al Hroub har fått bearbeide volden de opplever. en global lærerpris for Hun vil utvikle tillit, respekt sitt arbeid med flykt og ærlighet gjennom sin undervisning, i tillegg vil hun oppmuntre elevene til sam- Prispengene – ca. åtte millioner ningbarn. arbeid, men også til å lytte til kroner – skal hun bruke på barne hverandres behov. skolen der hun jobber. Den globale lærerprisen er Hanan Al Hroub vokste selv opprettet av Varkey-stiftelsen, opp i flyktningleir, og hun kjenner den veldedige delen av Gems, godt til sine elevers livssituasjon. et internasjonalt utdannings- Barnas liv er i sterk grad påvirket selskap, for å heve læreryrav den israelske okkupasjonen, kets status. Hanan Al Hroub og de mange, israelske kontroll konkurrerte mot 8000 andre postene på Vestbredden. Etter at lærere fra hele verden. hennes egne barn ble traumati Tekst: AURORA MARIE NOME sert etter en voldsepisode på vei PRISVINNER: Hanan Al Hroub ble jublende glad da hun ble kåret som verdens beste lærer. Tariffavtale er mye mer enn lønn Våren har sin egen puls, akkurat som realkompetanse fra mange yrkesaktive år. heter må være en del av din tariffavtale. tariffoppgjørene. Noen oppgjør er ferdige, Fagforbundets mål er at alle skal ha ei lønn I till egg til de grunnleggende rettighetene andre pågår, mens noen er i anmarsj. Selv å leve av. for arbeidsfolk; rettferdig lønn, en trygg om Fagforbundet har aller flest medlemmer Arbeidstakere skal ha uttelling for kom-arbeidsplass og god pensjon, forhandler vi i kommunene, er det mange medlemmer petanse, utdanning og ansiennitet. Du skal om arbeidstid, overtidsbetaling, rett til ferie, som har andre arbeidsgivere med egne verdsettes for innsatsen din. sosiale rettigheter og mye mer. tariffavtaler. Å jobbe handler om å bruke kunnskapen Tariffoppgjørene gir oss mulighet til å Alle skal ha like gode tjenester fra forbun-sin, bli verdsatt, bidra, trives og utjevne forskjeller og det, og det syder av hektisk aktivitet. Det føle trygghet. Derfor bruker vi ta-«Tariffoppgjørene motvirke ulikhet. blir lange dager og netter ved forhandlings-riffoppgjørene til å styrke retten Når dette skrives, er gir oss mulighet til å bordet. Vårt viktigste løfte til deg som til å kreve faste og hele hotell- og restaurantar utjevne forskjeller og medlem er at vi gjør alt vi kan for at stillinger. beiderne inne i sin tredje du skal ha en anstendig lønn og Og, ikke minst motvirke ulikhet.» streikeuke. De streiker for gode pensjons- og arbeidsvilkår. – alle skal ha en trygg retten til lokale forhand- I oppgjøret for de kommune-alderdom. I hele ditt yrkesaktive linger og ei lønn å leve av. De ansatte i hoansatte klarte vi for første gang liv betaler du en del av lønna di tell- og restaurantbransjen er dårlig betalt, på tjue år å bli enige uten hjelp til pensjon. Derfor krever fagbe-og de streikende fortjener vår støtte og vår av meklingsmannen. Dessuten vegelsen at dine pensjonsrettig-solidaritet. klarte vi å enes om et lønnssys-Å løfte de lavest lønte gir folk mulighet til tem som ivaretar de med å forsørge seg sjøl og barna sine. Dette er høyskole- og univer den beste oppskriften på å forebygge uliksitetsutdanning, de het, utenforskap og fattigdom. med fagutdanning og de med solid Mette Nord, forbundsleder 6 < Fagbladet 5/2016 fbaargang2016 fbseksjonKON