Yrkesfaglærere ønsker mer praksis Yrkesfaglærere ønsker å utvikle egen kompetanse, men etterlyser samtidig større innslag av praksisnære opplæringstilbud. Det viser en kartlegging av yrkesfaglæreres kompetansebehov. Yrkesfaglærere deltar mindre på generelle kurs og seminarer enn andre lærere, men er derimot mer på bedriftsbesøk og opplæring i bedrifter. Yrkesfaglærere henter mye kunnskap gjennom kontakt med bedrifter, og de ønsker mer av dette. Flere gir uttrykk for at et tett samarbeid med yrkeslivet er en av de beste formene for kompetanseutvikling, og enkelte trekker fram hospitering som en god ordning for faglig oppdatering, ifølge Utdanningsdirektoratet. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning har kartlagt yrkes faglæreres kompetanseutviklingsbehov på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Kompetansekartleggingen er del av regjeringens satsing på økt rekruttering og kvalifisering av yrkesfaglærere, kalt «yrkesfaglærerløftet». Formålet er få oversikt over yrkesfaglæreres kompetansebehov for å utvikle tiltak tilpasset deres behov. VV Innovasjon i offentlig sektor Fagforbundet og Høgskolen i Hedmark tilbyr fra høsten et studium i innovasjon i offentlig sektor. Hensikten er å bidra til kompetanseheving, nytenkning og nyskaping innenfor offentlig sektor. Studiet rettes mot ansatte i offentlig sektor. Andre som arbeider med utviklings- og endringsarbeid i andre sammenhenger, vil også ha nytte av studiet. Det er velegnet for personer i lederstillinger, prosjektledere og personer som arbeider med strategisk utviklingsarbeid. VV Folk får lettere tilgang på data Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår å endre offentlighetsloven for å gi enklere tilgang til offentlige data – Forenklingene vil styrke mulighetene for innovasjon i næringslivet og gi et åpnere samfunn, sier kommunal- og moder-niseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding. Han foreslår blant annet å skjerpe reglene for hvor mye det kan tas betalt for å gjøre offentlig informasjon tilgjengelig, og det foreslås strengere krav til åpenhet om hvordan gebyret er beregnet og grunnlaget for å ta betalt. VV Kommunene skal veilede innbyggerne på nett Regjeringen vil at kommunene tilbyr en kostnadsfri veiledningstjeneste for innbyggere som har behov for å komme på nett. – Når samfunnet digitaliseres, må alle innbyggere kunne være med. Kommunene bør ha et veiledningstilbud til dem som trenger hjelp til å bruke internett, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding. Digitale skiller Fortsatt er det mange tusen som har liten eller ingen kunnskap om bruk av digitale verktøy. Dette gjelder særskilt de dagen. Mange som ikke er på skal organiseres. Mange steder over 65 år og førstegenerasjons nett føler seg fremmedgjort og gis det allerede veiledning innvandrere fra ikke-vestlige opplever praktiske utfordringer gjennom folkebiblioteket. I en land. Den økte tilstrømningen når banktjenester, fotobutikker del kommuner kan det være av asylsøkere og flyktninger og andre tilbud forsvinner fra hensiktsmessig at veiledningsgjør utfordringene større. For-nærmiljøet. Digital kompetanse tjenesten organiseres sammen hold som dårlig privatøkonomi, handler om å gi innbyggerne med andre servicetilbud. lav språkkompetanse og lite like muligheter, sier Sanner. Tiltaket er en del av regjerinkunnskap om offentlig forvalt-gens Program for økt digital ning bidrar til å skape digitale Kommunen bestemmer deltagelse i befolkningen (Digiskiller. organiseringen del 2017) og følger opp den – Vi må ikke glemme at ikke Kommunene bestemmer selv nasjonale bibliotekstrategien alle tar del i den digitale hver-hvordan veiledningstjenesten for 2015–2018. VV OPPLÆRING: Databibliotekaren står til din disposisjon. Nå må kom- munene sørge for en veiledningstjeneste i databruk til innbyggerne. Foto: Ullensaker kommune Fagbladet 5/2016 < 29 fbaargang2016 fbseksjonKON